ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

9 413 / 9 441

9,01% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

45 547

26,60% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 599 887 157

5,03% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,36

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
9 413
       Części:       
9 441
Przetargi
BZP  /  TED
9413 / 0
Części
BZP  /  TED
9441 / 0
Udział
w rynku
9,01%
Ogłoszono 9 413 przetargów (co stanowiło 9,01% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 9 441 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   45 547   
BZP
45 547
 
TED
0
 
Udział w rynku
26,60%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 45 547 wyników (części), co stanowiło 26,60% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 599 887 157 PLN
BZP
2 599 887 157
57 081 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
5,03%
Łączna wartość branży to 2 599 887 157 zł brutto co stanowi 5,03% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
21
Udzielenie
z wolnej ręki
502
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
13
Udzielono 502 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 5,07% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 13 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 21 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
6 697
Nierozstrzygnięte
postępowania
2 716
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2724
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 6 697 co stanowiło 71,15% ich liczby. Nierozstrzygnięto 2 716 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 724 części przetargów co stanowi 28,85% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
29188 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,71

Przetargi z 2+ ofertami
16297

Ofert odrzuconych
2633 3,37%
Tylko jedną ofertę złożono w 29188 przetargach (części) co stanowi 64,08% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 16297 co stanowiło 35,92% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,71 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,66%
Usługi
0,34%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
9 381
Usługi
32
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (9381 ogłoszeń), które stanowią 99,66% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (32 / 0,34%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
9377
WR
21
LE
1
PO
14
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (9377 ogłoszeń) stanowiący 99,62% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
201 801
Śr. % wartości wadium
303,34%
Ilość z wadium
693
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 693 przetargów spośród 9413 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 7,36% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 201 800,83 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
55,89%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 5261 przetargów co stanowi 55,89% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
32 dni
BZP
32 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
13,00%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 32 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 5922 co stanowi 13,00% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
5,99%
BZP
564
TED
0
RAZEM
564
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 564 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 5,99% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 014 znaków
Śr. długość warunków
609 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1014 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (609 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 69% WAGAKRYTERIÓW 36% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,43
Ilość z pozacenowymi
6 539
Śr. waga kryt. ceny
75%
Śr. ilość kryteriów
2,00
W 2 874 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 31% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 75%. Dla 6539 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 64%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 17%
1223
zamawiających
 

 83%
5739
wykonawców
 
Zamawiający
1223
Wykonawcy
5739
RAZEM
6962
Rozpoznano łącznie 6962 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1223 to zamawiający stanowiący 17% tych podmiotów a 5739 to wykonawcy, którzy stanową grupę 83%.