ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

3 715 / 6 761

2,65% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

4 242

1,65% wszystkich wyników

Wartość przetargów

5 617 033 499

3,38% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 715
       Części:       
6 761
Przetargi
BZP  /  TED
2814 / 901
Części
BZP  /  TED
4058 / 2703
Udział
w rynku
2,65%
Ogłoszono 3 715 przetargów (co stanowiło 2,65% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 6 761 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   4 242   
BZP
3 109
 
TED
1 133
 
Udział w rynku
1,65%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 4 242 wyników (części), co stanowiło 1,65% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
5 617 033 499 PLN
BZP
837 695 349
269 442 zł / przetarg
TED
4 779 338 150
4 218 304 zł / przetarg
Udział w rynku
3,38%
Łączna wartość branży to 5 617 033 499 zł brutto co stanowi 3,38% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
5
Udzielenie
z wolnej ręki
71
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 71 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,88% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 5 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 989
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 726
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3141
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 989 co stanowiło 53,54% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 726 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 141 części przetargów co stanowi 46,46% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2430 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,10

Przetargi z 2+ ofertami
1796

Ofert odrzuconych
398 4,47%
Tylko jedną ofertę złożono w 2430 przetargach (części) co stanowi 57,28% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1796 co stanowiło 42,72% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,10 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
90,69%
Usługi
5,87%
Roboty budowlane
3,45%
Dostawy
3 369
Usługi
218
Roboty Budowlane
128
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3369 ogłoszeń), które stanowią 90,69% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (218 / 5,87%) oraz roboty budowlane (128 / 3,45%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3683
LE
4
PO
17
WR
5
NO
2
DK
3
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3683 ogłoszeń) stanowiący 99,14% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 289 850
Śr. % wartości wadium
27,54%
Ilość z wadium
1263
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1263 przetargów spośród 3715 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 34,00% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 289 850,38 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
10 dni
TED
40 dni
Termin od 1-8 dni
34,10%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 40 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1267 przetargów co stanowi 34,10% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
95 dni
BZP
105 dni
TED
71 dni
Udzielenie do 14 dni
10,00%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 95 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 424 co stanowi 10,00% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
10,39%
BZP
131
TED
255
RAZEM
386
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 386 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 10,39% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 625 znaków
Śr. długość warunków
2 482 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2625 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2482 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 68% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,76
Ilość z pozacenowymi
2 531
Śr. waga kryt. ceny
75%
Śr. ilość kryteriów
2,20
W 1 184 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 32% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 75%. Dla 2531 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 53%
2118
zamawiających
 

 47%
1841
wykonawców
 
Zamawiający
2118
Wykonawcy
1841
RAZEM
3959
Rozpoznano łącznie 3959 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2118 to zamawiający stanowiący 53% tych podmiotów a 1841 to wykonawcy, którzy stanową grupę 47%.