ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

CPV: 60000000-8


Ilość przetargów / części

3 729 / 7 129

1,83% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 723

1,29% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 139 112 727

1,70% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów). Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 729
       Części:       
7 129
Przetargi
BZP  /  TED
3427 / 302
Części
BZP  /  TED
5729 / 1400
Udział
w rynku
1,83%
Ogłoszono 3 729 przetargów (co stanowiło 1,83% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 7 129 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   5 723   
BZP
5 111
 
TED
612
 
Udział w rynku
1,29%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 5 723 wyników (części), co stanowiło 1,29% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 139 112 727 PLN
BZP
509 587 718
99 704 zł / przetarg
TED
1 629 525 009
2 662 623 zł / przetarg
Udział w rynku
1,70%
Łączna wartość branży to 2 139 112 727 zł brutto co stanowi 1,70% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
89
Udzielenie
z wolnej ręki
367
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
192
Udzielono 367 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 9,16% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 192 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 89 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 801
Nierozstrzygnięte
postępowania
928
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1774
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 801 co stanowiło 75,11% ich liczby. Nierozstrzygnięto 928 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 774 części przetargów co stanowi 24,89% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2480 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,28

Przetargi z 2+ ofertami
3219

Ofert odrzuconych
848 6,50%
Tylko jedną ofertę złożono w 2480 przetargach (części) co stanowi 43,33% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3219 co stanowiło 56,67% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,28 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,37%
Usługi
98,55%
Roboty budowlane
0,08%
Dostawy
51
Usługi
3 675
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (3675 ogłoszeń), które stanowią 98,55% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (51 / 1,37%) oraz roboty budowlane (3 / 0,08%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3632
WR
89
NB
2
LE
2
PO
3
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3632 ogłoszeń) stanowiący 97,40% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
35 251
Śr. % wartości wadium
0,96%
Ilość z wadium
482
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 482 przetargów spośród 3729 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 12,93% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 35 251,26 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
39,13%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1459 przetargów co stanowi 39,13% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
33 dni
BZP
30 dni
TED
49 dni
Udzielenie do 14 dni
25,11%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 33 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1437 co stanowi 25,11% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,24%
BZP
0
TED
9
RAZEM
9
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 9 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,24% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
8 dokumenty
Śr. długość opisu
1 812 znaków
Śr. długość warunków
2 167 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 8 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1812 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2167 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 22% WAGAKRYTERIÓW 93% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,04
Ilość z pozacenowymi
813
Śr. waga kryt. ceny
80%
Śr. ilość kryteriów
1,23
W 2 916 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 78% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 80%. Dla 813 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 7%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 45%
2391
zamawiających
 

 55%
2896
wykonawców
 
Zamawiający
2391
Wykonawcy
2896
RAZEM
5287
Rozpoznano łącznie 5287 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2391 to zamawiający stanowiący 45% tych podmiotów a 2896 to wykonawcy, którzy stanową grupę 55%.