Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

CPV: 79000000-4


Ilość przetargów / części

4 825 / 7 649

3,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 016

2,35% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 404 213 467

1,69% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
4 825
       Części:       
7 649
Przetargi
BZP  /  TED
4071 / 754
Części
BZP  /  TED
6195 / 1454
Udział
w rynku
3,39%
Ogłoszono 4 825 przetargów (co stanowiło 3,39% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 7 649 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   8 016   
BZP
6 311
 
TED
1 705
 
Udział w rynku
2,35%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 8 016 wyników (części), co stanowiło 2,35% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 404 213 467 PLN
BZP
735 858 952
116 599 zł / przetarg
TED
1 668 354 515
978 507 zł / przetarg
Udział w rynku
1,69%
Łączna wartość branży to 2 404 213 467 zł brutto co stanowi 1,69% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
383
Udzielenie
z wolnej ręki
1389
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
293
Udzielono 1389 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 23,82% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 293 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 383 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3 492
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 333
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2113
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 492 co stanowiło 72,37% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 333 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 113 części przetargów co stanowi 27,63% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3109 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,79

Przetargi z 2+ ofertami
4868

Ofert odrzuconych
3480 11,45%
Tylko jedną ofertę złożono w 3109 przetargach (części) co stanowi 38,78% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4868 co stanowiło 61,22% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,79 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,16%
Usługi
98,57%
Roboty budowlane
0,27%
Dostawy
56
Usługi
4 756
Roboty Budowlane
13
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (4756 ogłoszeń), które stanowią 98,57% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (56 / 1,16%) oraz roboty budowlane (13 / 0,27%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
4343
PO
54
WR
383
DK
3
LE
10
KON
11
NO
19
NB
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (4343 ogłoszeń) stanowiący 90,01% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
296 723
Śr. % wartości wadium
6,52%
Ilość z wadium
1062
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1062 przetargów spośród 4825 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 22,01% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 296 722,86 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
11 dni
TED
25 dni
Termin od 1-8 dni
42,65%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 25 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2058 przetargów co stanowi 42,65% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
44 dni
BZP
40 dni
TED
56 dni
Udzielenie do 14 dni
12,39%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 44 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 993 co stanowi 12,39% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,77%
BZP
0
TED
230
RAZEM
230
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 230 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,77% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 680 znaków
Śr. długość warunków
3 927 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1680 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3927 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 69% WAGAKRYTERIÓW 20% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,18
Ilość z pozacenowymi
3 318
Śr. waga kryt. ceny
86%
Śr. ilość kryteriów
1,81
W 1 507 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 31% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 86%. Dla 3318 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 80%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 30%
1928
zamawiających
 

 70%
4421
wykonawców
 
Zamawiający
1928
Wykonawcy
4421
RAZEM
6349
Rozpoznano łącznie 6349 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1928 to zamawiający stanowiący 30% tych podmiotów a 4421 to wykonawcy, którzy stanową grupę 70%.