ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

3 439 / 4 954

2,48% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 882

1,39% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 947 759 376

6,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 439
       Części:       
4 954
Przetargi
BZP  /  TED
3216 / 223
Części
BZP  /  TED
4208 / 746
Udział
w rynku
2,48%
Ogłoszono 3 439 przetargów (co stanowiło 2,48% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 954 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 882   
BZP
2 760
 
TED
122
 
Udział w rynku
1,39%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 882 wyników (części), co stanowiło 1,39% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
4 947 759 376 PLN
BZP
793 669 903
287 562 zł / przetarg
TED
4 154 089 473
34 049 914 zł / przetarg
Udział w rynku
6,14%
Łączna wartość branży to 4 947 759 376 zł brutto co stanowi 6,14% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
38
Udzielenie
z wolnej ręki
33
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
3
Udzielono 33 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,96% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 3 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 38 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 520
Nierozstrzygnięte
postępowania
919
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1323
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 520 co stanowiło 73,28% ich liczby. Nierozstrzygnięto 919 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 323 części przetargów co stanowi 26,72% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1689 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
227,58

Przetargi z 2+ ofertami
1185

Ofert odrzuconych
395 0,06%
Tylko jedną ofertę złożono w 1689 przetargach (części) co stanowi 58,61% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1185 co stanowiło 41,39% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 227,58 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
94,07%
Usługi
3,98%
Roboty budowlane
1,95%
Dostawy
3 235
Usługi
137
Roboty Budowlane
67
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3235 ogłoszeń), które stanowią 94,07% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (137 / 3,98%) oraz roboty budowlane (67 / 1,95%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3394
PO
6
WR
38
NB
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3394 ogłoszeń) stanowiący 98,69% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
2 873 217
Śr. % wartości wadium
54,40%
Ilość z wadium
1057
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1057 przetargów spośród 3439 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 30,74% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 2 873 216,65 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
37,42%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1287 przetargów co stanowi 37,42% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
37 dni
BZP
36 dni
TED
74 dni
Udzielenie do 14 dni
13,46%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 37 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 388 co stanowi 13,46% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
12,21%
BZP
347
TED
73
RAZEM
420
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 420 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 12,21% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 002 znaków
Śr. długość warunków
1 733 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2002 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1733 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 82% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,88
Ilość z pozacenowymi
2 836
Śr. waga kryt. ceny
69%
Śr. ilość kryteriów
2,55
W 603 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 18% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 69%. Dla 2836 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 61%
1817
zamawiających
 

 39%
1127
wykonawców
 
Zamawiający
1817
Wykonawcy
1127
RAZEM
2944
Rozpoznano łącznie 2944 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1817 to zamawiający stanowiący 61% tych podmiotów a 1127 to wykonawcy, którzy stanową grupę 39%.