Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

3 234 / 8 645

2,27% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 976

2,04% wszystkich wyników

Wartość przetargów

710 222 104

0,50% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 234
       Części:       
8 645
Przetargi
BZP  /  TED
2812 / 422
Części
BZP  /  TED
7152 / 1493
Udział
w rynku
2,27%
Ogłoszono 3 234 przetargów (co stanowiło 2,27% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 8 645 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   6 976   
BZP
5 888
 
TED
1 088
 
Udział w rynku
2,04%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 6 976 wyników (części), co stanowiło 2,04% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
710 222 104 PLN
BZP
387 716 308
65 849 zł / przetarg
TED
322 505 796
296 421 zł / przetarg
Udział w rynku
0,50%
Łączna wartość branży to 710 222 104 zł brutto co stanowi 0,50% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
14
Udzielenie
z wolnej ręki
96
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
125
Udzielono 96 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,90% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 125 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 14 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 400
Nierozstrzygnięte
postępowania
834
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2229
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 400 co stanowiło 74,21% ich liczby. Nierozstrzygnięto 834 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 229 części przetargów co stanowi 25,79% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2123 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,72

Przetargi z 2+ ofertami
4848

Ofert odrzuconych
4395 16,92%
Tylko jedną ofertę złożono w 2123 przetargach (części) co stanowi 30,43% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4848 co stanowiło 69,57% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,72 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
96,32%
Usługi
3,28%
Roboty budowlane
0,40%
Dostawy
3 115
Usługi
106
Roboty Budowlane
13
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3115 ogłoszeń), które stanowią 96,32% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (106 / 3,28%) oraz roboty budowlane (13 / 0,40%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3202
PO
5
WR
14
LE
13
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3202 ogłoszeń) stanowiący 99,01% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
32 623
Śr. % wartości wadium
2,38%
Ilość z wadium
790
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 790 przetargów spośród 3234 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 24,43% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 32 623,03 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
12 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
41,59%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1345 przetargów co stanowi 41,59% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
49 dni
BZP
48 dni
TED
50 dni
Udzielenie do 14 dni
6,38%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 49 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 445 co stanowi 6,38% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
5,07%
BZP
0
TED
164
RAZEM
164
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 164 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 5,07% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 316 znaków
Śr. długość warunków
2 888 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1316 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2888 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 81% WAGAKRYTERIÓW 13% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,07
Ilość z pozacenowymi
2 631
Śr. waga kryt. ceny
89%
Śr. ilość kryteriów
1,87
W 603 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 19% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 89%. Dla 2631 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 87%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 32%
1325
zamawiających
 

 68%
2806
wykonawców
 
Zamawiający
1325
Wykonawcy
2806
RAZEM
4131
Rozpoznano łącznie 4131 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1325 to zamawiający stanowiący 32% tych podmiotów a 2806 to wykonawcy, którzy stanową grupę 68%.