ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

2 931 / 15 219

2,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 571

3,73% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 306 455 266

2,59% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 931
       Części:       
15 219
Przetargi
BZP  /  TED
2248 / 683
Części
BZP  /  TED
10644 / 4575
Udział
w rynku
2,09%
Ogłoszono 2 931 przetargów (co stanowiło 2,09% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 15 219 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   9 571   
BZP
8 688
 
TED
883
 
Udział w rynku
3,73%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 9 571 wyników (części), co stanowiło 3,73% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
4 306 455 266 PLN
BZP
2 066 217 304
237 824 zł / przetarg
TED
2 240 237 962
2 537 076 zł / przetarg
Udział w rynku
2,59%
Łączna wartość branży to 4 306 455 266 zł brutto co stanowi 2,59% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
86
Udzielenie
z wolnej ręki
457
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 457 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 13,84% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 86 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 732
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 199
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
6225
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 732 co stanowiło 59,09% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 199 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 6 225 części przetargów co stanowi 40,91% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
5963 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,92

Przetargi z 2+ ofertami
3498

Ofert odrzuconych
1102 6,00%
Tylko jedną ofertę złożono w 5963 przetargach (części) co stanowi 62,30% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3498 co stanowiło 37,70% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,92 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,94%
Usługi
94,85%
Roboty budowlane
3,21%
Dostawy
57
Usługi
2 780
Roboty Budowlane
94
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2780 ogłoszeń), które stanowią 94,85% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (94 / 3,21%) oraz dostawy (57 / 1,94%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2780
WR
86
PO
51
NO
5
DK
2
LE
7
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2780 ogłoszeń) stanowiący 94,85% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
351 265
Śr. % wartości wadium
11,58%
Ilość z wadium
854
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 854 przetargów spośród 2931 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 29,14% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 351 265,30 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
11 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
31,76%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 931 przetargów co stanowi 31,76% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
80 dni
BZP
82 dni
TED
68 dni
Udzielenie do 14 dni
4,56%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 80 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 436 co stanowi 4,56% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,09%
BZP
25
TED
7
RAZEM
32
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 32 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,09% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
3 956 znaków
Śr. długość warunków
4 041 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3956 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4041 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 64% WAGAKRYTERIÓW 36% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,37
Ilość z pozacenowymi
1 886
Śr. waga kryt. ceny
77%
Śr. ilość kryteriów
1,88
W 1 045 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 36% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 77%. Dla 1886 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 64%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 29%
1366
zamawiających
 

 71%
3316
wykonawców
 
Zamawiający
1366
Wykonawcy
3316
RAZEM
4682
Rozpoznano łącznie 4682 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1366 to zamawiający stanowiący 29% tych podmiotów a 3316 to wykonawcy, którzy stanową grupę 71%.