ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

4 051 / 4 059

3,88% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 784

4,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

716 436 085

1,39% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
4 051
       Części:       
4 059
Przetargi
BZP  /  TED
4051 / 0
Części
BZP  /  TED
4059 / 0
Udział
w rynku
3,88%
Ogłoszono 4 051 przetargów (co stanowiło 3,88% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 059 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   7 784   
BZP
7 784
 
TED
0
 
Udział w rynku
4,55%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 7 784 wyników (części), co stanowiło 4,55% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
716 436 085 PLN
BZP
716 436 085
92 040 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
1,39%
Łączna wartość branży to 716 436 085 zł brutto co stanowi 1,39% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
12
Udzielenie
z wolnej ręki
141
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
215
Udzielono 141 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,37% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 215 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 12 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 657
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 394
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1396
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 657 co stanowiło 65,59% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 394 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 396 części przetargów co stanowi 34,41% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2870 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,73

Przetargi z 2+ ofertami
4900

Ofert odrzuconych
2656 12,50%
Tylko jedną ofertę złożono w 2870 przetargach (części) co stanowi 36,87% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4900 co stanowiło 63,13% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,73 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,00%
Usługi
1,97%
Roboty budowlane
0,02%
Dostawy
3 970
Usługi
80
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3970 ogłoszeń), które stanowią 98,00% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (80 / 1,97%) oraz roboty budowlane (1 / 0,02%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3999
WR
12
LE
36
PO
3
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3999 ogłoszeń) stanowiący 98,72% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
9 648
Śr. % wartości wadium
3,89%
Ilość z wadium
799
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 799 przetargów spośród 4051 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 19,72% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 9 647,97 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
9 dni
BZP
9 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
58,28%
Średnio wykonawcy mają 9 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 9 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2361 przetargów co stanowi 58,28% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
31 dni
BZP
31 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
14,83%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 31 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1154 co stanowi 14,83% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
28,09%
BZP
1138
TED
0
RAZEM
1138
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1138 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 28,09% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 620 znaków
Śr. długość warunków
663 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1620 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (663 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 79% WAGAKRYTERIÓW 40% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,55
Ilość z pozacenowymi
3 189
Śr. waga kryt. ceny
68%
Śr. ilość kryteriów
2,24
W 862 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 21% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 68%. Dla 3189 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 60%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 45%
1706
zamawiających
 

 55%
2018
wykonawców
 
Zamawiający
1706
Wykonawcy
2018
RAZEM
3724
Rozpoznano łącznie 3724 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1706 to zamawiający stanowiący 45% tych podmiotów a 2018 to wykonawcy, którzy stanową grupę 55%.