Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

17 403 / 196 257

12,23% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

130 565

38,21% wszystkich wyników

Wartość przetargów

13 501 402 882

9,49% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
17 403
       Części:       
196 257
Przetargi
BZP  /  TED
12573 / 4830
Części
BZP  /  TED
78463 / 117794
Udział
w rynku
12,23%
Ogłoszono 17 403 przetargów (co stanowiło 12,23% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 196 257 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   130 565   
BZP
62 065
 
TED
68 500
 
Udział w rynku
38,21%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 130 565 wyników (części), co stanowiło 38,21% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
13 501 402 882 PLN
BZP
2 613 306 873
42 106 zł / przetarg
TED
10 888 096 009
158 950 zł / przetarg
Udział w rynku
9,49%
Łączna wartość branży to 13 501 402 882 zł brutto co stanowi 9,49% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
150
Udzielenie
z wolnej ręki
701
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
64
Udzielono 701 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,90% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 64 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 150 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
11 566
Nierozstrzygnięte
postępowania
5 837
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
65824
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 11 566 co stanowiło 66,46% ich liczby. Nierozstrzygnięto 5 837 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 65 824 części przetargów co stanowi 33,54% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
70415 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,08

Przetargi z 2+ ofertami
59972

Ofert odrzuconych
6626 2,44%
Tylko jedną ofertę złożono w 70415 przetargach (części) co stanowi 53,93% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 59972 co stanowiło 46,07% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,08 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,62%
Usługi
0,35%
Roboty budowlane
0,03%
Dostawy
17 336
Usługi
61
Roboty Budowlane
6
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (17336 ogłoszeń), które stanowią 99,62% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (61 / 0,35%) oraz roboty budowlane (6 / 0,03%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
17221
WR
150
PO
23
LE
7
NB
1
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (17221 ogłoszeń) stanowiący 98,95% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
16 224 147
Śr. % wartości wadium
110,22%
Ilość z wadium
4575
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 4575 przetargów spośród 17403 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 26,29% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 16 224 147,37 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
32,20%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 5604 przetargów co stanowi 32,20% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
49 dni
BZP
53 dni
TED
45 dni
Udzielenie do 14 dni
7,46%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 49 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 9736 co stanowi 7,46% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,76%
BZP
0
TED
307
RAZEM
307
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 307 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,76% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
843 znaków
Śr. długość warunków
4 426 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (843 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4426 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 68% WAGAKRYTERIÓW 13% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
11 858
Śr. waga kryt. ceny
91%
Śr. ilość kryteriów
1,72
W 5 545 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 32% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 91%. Dla 11858 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 87%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 11%
1639
zamawiających
 

 89%
13032
wykonawców
 
Zamawiający
1639
Wykonawcy
13032
RAZEM
14671
Rozpoznano łącznie 14671 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1639 to zamawiający stanowiący 11% tych podmiotów a 13032 to wykonawcy, którzy stanową grupę 89%.