ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

15 865 / 597 443

12,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

117 243

40,22% wszystkich wyników

Wartość przetargów

13 543 921 014

11,16% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
15 865
       Części:       
597 443
Przetargi
BZP  /  TED
11693 / 4172
Części
BZP  /  TED
68590 / 528853
Udział
w rynku
12,51%
Ogłoszono 15 865 przetargów (co stanowiło 12,51% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 597 443 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   117 243   
BZP
58 806
 
TED
58 437
 
Udział w rynku
40,22%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 117 243 wyników (części), co stanowiło 40,22% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
13 543 921 014 PLN
BZP
4 112 619 249
69 935 zł / przetarg
TED
9 431 301 765
161 393 zł / przetarg
Udział w rynku
11,16%
Łączna wartość branży to 13 543 921 014 zł brutto co stanowi 11,16% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
144
Udzielenie
z wolnej ręki
679
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
44
Udzielono 679 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,14% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 44 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 144 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
10 580
Nierozstrzygnięte
postępowania
5 285
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
199022
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 10 580 co stanowiło 66,69% ich liczby. Nierozstrzygnięto 5 285 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 199 022 części przetargów co stanowi 33,31% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
66089 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,02

Przetargi z 2+ ofertami
50955

Ofert odrzuconych
5670 2,39%
Tylko jedną ofertę złożono w 66089 przetargach (części) co stanowi 56,37% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 50955 co stanowiło 43,63% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,02 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,58%
Usługi
0,38%
Roboty budowlane
1,05%
Dostawy
15 639
Usługi
60
Roboty Budowlane
166
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (15639 ogłoszeń), które stanowią 98,58% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (166 / 1,05%) oraz usługi (60 / 0,38%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
15702
WR
144
PO
12
NB
1
DK
1
LE
5
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (15702 ogłoszeń) stanowiący 98,97% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
6 461 960
Śr. % wartości wadium
110,31%
Ilość z wadium
3214
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 3214 przetargów spośród 15865 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 20,26% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 6 461 960,10 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
10 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
30,55%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 4847 przetargów co stanowi 30,55% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
56 dni
BZP
62 dni
TED
50 dni
Udzielenie do 14 dni
5,72%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 56 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 6706 co stanowi 5,72% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,63%
BZP
0
TED
100
RAZEM
100
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 100 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,63% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 414 znaków
Śr. długość warunków
3 465 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2414 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3465 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 66% WAGAKRYTERIÓW 18% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
10 425
Śr. waga kryt. ceny
88%
Śr. ilość kryteriów
1,69
W 5 440 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 34% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 88%. Dla 10425 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 82%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 11%
1688
zamawiających
 

 89%
13183
wykonawców
 
Zamawiający
1688
Wykonawcy
13183
RAZEM
14871
Rozpoznano łącznie 14871 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1688 to zamawiający stanowiący 11% tych podmiotów a 13183 to wykonawcy, którzy stanową grupę 89%.