ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

2 179 / 2 179

2,09% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 391

1,40% wszystkich wyników

Wartość przetargów

571 252 617

1,10% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 179
       Części:       
2 179
Przetargi
BZP  /  TED
2179 / 0
Części
BZP  /  TED
2179 / 0
Udział
w rynku
2,09%
Ogłoszono 2 179 przetargów (co stanowiło 2,09% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 2 179 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 391   
BZP
2 391
 
TED
0
 
Udział w rynku
1,40%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 391 wyników (części), co stanowiło 1,40% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
571 252 617 PLN
BZP
571 252 617
238 918 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
1,10%
Łączna wartość branży to 571 252 617 zł brutto co stanowi 1,10% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1
Udzielenie
z wolnej ręki
64
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 64 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,85% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 185
Nierozstrzygnięte
postępowania
994
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
994
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 185 co stanowiło 54,38% ich liczby. Nierozstrzygnięto 994 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 994 części przetargów co stanowi 45,62% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1085 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,02

Przetargi z 2+ ofertami
1302

Ofert odrzuconych
94 1,95%
Tylko jedną ofertę złożono w 1085 przetargach (części) co stanowi 45,38% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1302 co stanowiło 54,62% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,02 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
3,44%
Usługi
96,47%
Roboty budowlane
0,09%
Dostawy
75
Usługi
2 102
Roboty Budowlane
2
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2102 ogłoszeń), które stanowią 96,47% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (75 / 3,44%) oraz roboty budowlane (2 / 0,09%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2173
WR
1
DK
2
PO
2
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2173 ogłoszeń) stanowiący 99,72% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
333 759
Śr. % wartości wadium
88,96%
Ilość z wadium
236
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 236 przetargów spośród 2179 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 10,83% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 333 758,69 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
10 dni
BZP
10 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
44,38%
Średnio wykonawcy mają 10 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 967 przetargów co stanowi 44,38% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
24 dni
BZP
24 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
23,04%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 24 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 551 co stanowi 23,04% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,96%
BZP
21
TED
0
RAZEM
21
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 21 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,96% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 573 znaków
Śr. długość warunków
982 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2573 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (982 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 69% WAGAKRYTERIÓW 40% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,38
Ilość z pozacenowymi
1 496
Śr. waga kryt. ceny
72%
Śr. ilość kryteriów
1,97
W 683 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 31% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 72%. Dla 1496 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 60%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 61%
1802
zamawiających
 

 39%
1115
wykonawców
 
Zamawiający
1802
Wykonawcy
1115
RAZEM
2917
Rozpoznano łącznie 2917 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1802 to zamawiający stanowiący 61% tych podmiotów a 1115 to wykonawcy, którzy stanową grupę 39%.