ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

2 515 / 6 546

1,77% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 132

2,09% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 307 738 185

2,33% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 515
       Części:       
6 546
Przetargi
BZP  /  TED
1712 / 803
Części
BZP  /  TED
2681 / 3865
Udział
w rynku
1,77%
Ogłoszono 2 515 przetargów (co stanowiło 1,77% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 6 546 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   7 132   
BZP
3 607
 
TED
3 525
 
Udział w rynku
2,09%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 7 132 wyników (części), co stanowiło 2,09% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 307 738 185 PLN
BZP
276 239 995
76 584 zł / przetarg
TED
3 031 498 190
859 999 zł / przetarg
Udział w rynku
2,33%
Łączna wartość branży to 3 307 738 185 zł brutto co stanowi 2,33% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
209
Udzielenie
z wolnej ręki
1419
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
17
Udzielono 1419 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 38,09% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 17 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 209 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 494
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 021
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2657
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 494 co stanowiło 59,40% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 021 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 657 części przetargów co stanowi 40,60% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3714 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,34

Przetargi z 2+ ofertami
3366

Ofert odrzuconych
1258 7,55%
Tylko jedną ofertę złożono w 3714 przetargach (części) co stanowi 52,08% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3366 co stanowiło 47,92% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,34 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,68%
Usługi
98,61%
Roboty budowlane
0,72%
Dostawy
17
Usługi
2 480
Roboty Budowlane
18
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2480 ogłoszeń), które stanowią 98,61% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (18 / 0,72%) oraz dostawy (17 / 0,68%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2292
WR
209
LE
5
PO
9
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2292 ogłoszeń) stanowiący 91,13% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 406 349
Śr. % wartości wadium
27,48%
Ilość z wadium
971
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 971 przetargów spośród 2515 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 38,61% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 406 349,16 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
12 dni
TED
23 dni
Termin od 1-8 dni
27,32%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 23 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 687 przetargów co stanowi 27,32% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
33 dni
BZP
29 dni
TED
35 dni
Udzielenie do 14 dni
17,13%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 33 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1222 co stanowi 17,13% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,11%
BZP
0
TED
28
RAZEM
28
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 28 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,11% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 823 znaków
Śr. długość warunków
7 536 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1823 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 5 strony A4 (7536 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 55% WAGAKRYTERIÓW 11% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,07
Ilość z pozacenowymi
1 393
Śr. waga kryt. ceny
94%
Śr. ilość kryteriów
1,59
W 1 122 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 45% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 94%. Dla 1393 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 89%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 23%
1268
zamawiających
 

 77%
4084
wykonawców
 
Zamawiający
1268
Wykonawcy
4084
RAZEM
5352
Rozpoznano łącznie 5352 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1268 to zamawiający stanowiący 23% tych podmiotów a 4084 to wykonawcy, którzy stanową grupę 77%.