ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

871 / 3 786

0,69% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 439

0,84% wszystkich wyników

Wartość przetargów

168 348 538

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
871
       Części:       
3 786
Przetargi
BZP  /  TED
780 / 91
Części
BZP  /  TED
2577 / 1209
Udział
w rynku
0,69%
Ogłoszono 871 przetargów (co stanowiło 0,69% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 786 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 439   
BZP
2 290
 
TED
149
 
Udział w rynku
0,84%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 439 wyników (części), co stanowiło 0,84% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
168 348 538 PLN
BZP
100 007 962
43 672 zł / przetarg
TED
68 340 576
458 662 zł / przetarg
Udział w rynku
0,14%
Łączna wartość branży to 168 348 538 zł brutto co stanowi 0,14% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
5
Udzielenie
z wolnej ręki
34
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
61
Udzielono 34 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,78% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 61 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 5 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
683
Nierozstrzygnięte
postępowania
188
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
817
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 683 co stanowiło 78,42% ich liczby. Nierozstrzygnięto 188 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 817 części przetargów co stanowi 21,58% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
926 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,64

Przetargi z 2+ ofertami
1509

Ofert odrzuconych
318 4,93%
Tylko jedną ofertę złożono w 926 przetargach (części) co stanowi 37,97% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1509 co stanowiło 62,03% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,64 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
97,01%
Usługi
0,92%
Roboty budowlane
2,07%
Dostawy
845
Usługi
8
Roboty Budowlane
18
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (845 ogłoszeń), które stanowią 97,01% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (18 / 2,07%) oraz usługi (8 / 0,92%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
864
NB
1
LE
1
WR
5
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (864 ogłoszeń) stanowiący 99,20% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
23 352
Śr. % wartości wadium
0,98%
Ilość z wadium
102
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 102 przetargów spośród 871 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,71% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 23 351,98 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
15 dni
BZP
13 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
35,36%
Średnio wykonawcy mają 15 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 13 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 308 przetargów co stanowi 35,36% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
34 dni
BZP
34 dni
TED
33 dni
Udzielenie do 14 dni
16,20%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 34 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 395 co stanowi 16,20% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,34%
BZP
0
TED
3
RAZEM
3
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 3 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,34% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
2 611 znaków
Śr. długość warunków
1 197 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2611 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1197 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 65% WAGAKRYTERIÓW 35% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,02
Ilość z pozacenowymi
566
Śr. waga kryt. ceny
77%
Śr. ilość kryteriów
1,66
W 305 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 35% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 77%. Dla 566 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 65%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 30%
508
zamawiających
 

 70%
1139
wykonawców
 
Zamawiający
508
Wykonawcy
1139
RAZEM
1647
Rozpoznano łącznie 1647 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 508 to zamawiający stanowiący 30% tych podmiotów a 1139 to wykonawcy, którzy stanową grupę 70%.