ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

16 093 / 148 911

11,50% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

77 330

30,16% wszystkich wyników

Wartość przetargów

8 643 303 768

5,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
16 093
       Części:       
148 911
Przetargi
BZP  /  TED
11060 / 5033
Części
BZP  /  TED
58079 / 90832
Udział
w rynku
11,50%
Ogłoszono 16 093 przetargów (co stanowiło 11,50% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 148 911 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   77 330   
BZP
59 186
 
TED
18 144
 
Udział w rynku
30,16%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 77 330 wyników (części), co stanowiło 30,16% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
8 643 303 768 PLN
BZP
2 786 541 468
47 081 zł / przetarg
TED
5 856 762 300
322 793 zł / przetarg
Udział w rynku
5,20%
Łączna wartość branży to 8 643 303 768 zł brutto co stanowi 5,20% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
83
Udzielenie
z wolnej ręki
600
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 600 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,61% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 83 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
9 000
Nierozstrzygnięte
postępowania
7 093
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
65632
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 9 000 co stanowiło 55,92% ich liczby. Nierozstrzygnięto 7 093 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 65 632 części przetargów co stanowi 44,08% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
48747 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,54

Przetargi z 2+ ofertami
28153

Ofert odrzuconych
4044 2,06%
Tylko jedną ofertę złożono w 48747 przetargach (części) co stanowi 63,04% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 28153 co stanowiło 36,96% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,54 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
96,53%
Usługi
1,15%
Roboty budowlane
2,32%
Dostawy
15 534
Usługi
185
Roboty Budowlane
374
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (15534 ogłoszeń), które stanowią 96,53% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (374 / 2,32%) oraz usługi (185 / 1,15%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
15985
WR
83
LE
6
PO
14
DK
2
ZC
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (15985 ogłoszeń) stanowiący 99,33% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
7 558 285
Śr. % wartości wadium
186,34%
Ilość z wadium
2176
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 2176 przetargów spośród 16093 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 13,52% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 7 558 285,11 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
10 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
30,69%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 4939 przetargów co stanowi 30,69% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
92 dni
BZP
103 dni
TED
61 dni
Udzielenie do 14 dni
3,75%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 92 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 2901 co stanowi 3,75% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
3,28%
BZP
226
TED
302
RAZEM
528
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 528 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 3,28% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
6 921 znaków
Śr. długość warunków
2 037 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (6921 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2037 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 52% WAGAKRYTERIÓW 33% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,28
Ilość z pozacenowymi
8 371
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,67
W 7 722 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 48% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 8371 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 67%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 12%
1662
zamawiających
 

 88%
11889
wykonawców
 
Zamawiający
1662
Wykonawcy
11889
RAZEM
13551
Rozpoznano łącznie 13551 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1662 to zamawiający stanowiący 12% tych podmiotów a 11889 to wykonawcy, którzy stanową grupę 88%.