ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi naprawcze i konserwacyjne

CPV: 50000000-5


Ilość przetargów / części

3 187 / 22 042

2,51% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 703

3,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 339 939 170

2,75% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 187
       Części:       
22 042
Przetargi
BZP  /  TED
2548 / 639
Części
BZP  /  TED
13390 / 8652
Udział
w rynku
2,51%
Ogłoszono 3 187 przetargów (co stanowiło 2,51% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 22 042 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   10 703   
BZP
8 782
 
TED
1 921
 
Udział w rynku
3,67%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 10 703 wyników (części), co stanowiło 3,67% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 339 939 170 PLN
BZP
837 288 002
95 341 zł / przetarg
TED
2 502 651 168
1 302 786 zł / przetarg
Udział w rynku
2,75%
Łączna wartość branży to 3 339 939 170 zł brutto co stanowi 2,75% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
213
Udzielenie
z wolnej ręki
818
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
17
Udzielono 818 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 21,57% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 17 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 213 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 080
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 107
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
7656
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 080 co stanowiło 65,27% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 107 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 7 656 części przetargów co stanowi 34,73% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
5827 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,23

Przetargi z 2+ ofertami
4841

Ofert odrzuconych
1975 8,27%
Tylko jedną ofertę złożono w 5827 przetargach (części) co stanowi 54,44% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4841 co stanowiło 45,56% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,23 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,41%
Usługi
96,23%
Roboty budowlane
2,35%
Dostawy
45
Usługi
3 067
Roboty Budowlane
75
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (3067 ogłoszeń), które stanowią 96,23% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (75 / 2,35%) oraz dostawy (45 / 1,41%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2910
WR
213
PO
56
DK
1
NO
4
LE
2
NB
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2910 ogłoszeń) stanowiący 91,31% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
600 258
Śr. % wartości wadium
3,86%
Ilość z wadium
857
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 857 przetargów spośród 3187 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 26,89% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 600 257,95 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
11 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
29,43%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 938 przetargów co stanowi 29,43% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
65 dni
BZP
64 dni
TED
71 dni
Udzielenie do 14 dni
6,79%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 65 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 727 co stanowi 6,79% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,22%
BZP
0
TED
7
RAZEM
7
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 7 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,22% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 210 znaków
Śr. długość warunków
4 053 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2210 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4053 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 67% WAGAKRYTERIÓW 21% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,16
Ilość z pozacenowymi
2 140
Śr. waga kryt. ceny
86%
Śr. ilość kryteriów
1,78
W 1 047 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 33% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 86%. Dla 2140 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 79%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 27%
1446
zamawiających
 

 73%
3761
wykonawców
 
Zamawiający
1446
Wykonawcy
3761
RAZEM
5207
Rozpoznano łącznie 5207 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1446 to zamawiający stanowiący 27% tych podmiotów a 3761 to wykonawcy, którzy stanową grupę 73%.