ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

1 988 / 5 862

1,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 994

1,17% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 061 050 399

0,64% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 988
       Części:       
5 862
Przetargi
BZP  /  TED
1388 / 600
Części
BZP  /  TED
2310 / 3552
Udział
w rynku
1,42%
Ogłoszono 1 988 przetargów (co stanowiło 1,42% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 5 862 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 994   
BZP
2 322
 
TED
672
 
Udział w rynku
1,17%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 994 wyników (części), co stanowiło 1,17% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 061 050 399 PLN
BZP
297 352 878
128 059 zł / przetarg
TED
763 697 521
1 136 455 zł / przetarg
Udział w rynku
0,64%
Łączna wartość branży to 1 061 050 399 zł brutto co stanowi 0,64% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
28
Udzielenie
z wolnej ręki
101
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 101 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,90% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 28 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 027
Nierozstrzygnięte
postępowania
961
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2833
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 027 co stanowiło 51,66% ich liczby. Nierozstrzygnięto 961 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 833 części przetargów co stanowi 48,34% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1413 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,36

Przetargi z 2+ ofertami
1571

Ofert odrzuconych
541 7,64%
Tylko jedną ofertę złożono w 1413 przetargach (części) co stanowi 47,19% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1571 co stanowiło 52,81% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,36 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,41%
Usługi
96,43%
Roboty budowlane
2,16%
Dostawy
28
Usługi
1 917
Roboty Budowlane
43
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1917 ogłoszeń), które stanowią 96,43% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (43 / 2,16%) oraz dostawy (28 / 1,41%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1957
WR
28
PO
1
LE
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1957 ogłoszeń) stanowiący 98,44% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 020 928
Śr. % wartości wadium
49,41%
Ilość z wadium
660
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 660 przetargów spośród 1988 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 33,20% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 020 928,27 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
11 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
28,07%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 558 przetargów co stanowi 28,07% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
88 dni
BZP
102 dni
TED
54 dni
Udzielenie do 14 dni
8,05%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 88 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 241 co stanowi 8,05% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
4,12%
BZP
49
TED
33
RAZEM
82
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 82 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 4,12% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
4 976 znaków
Śr. długość warunków
4 010 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4976 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4010 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 62% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,16
Ilość z pozacenowymi
1 223
Śr. waga kryt. ceny
77%
Śr. ilość kryteriów
1,71
W 765 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 38% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 77%. Dla 1223 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
1020
zamawiających
 

 64%
1755
wykonawców
 
Zamawiający
1020
Wykonawcy
1755
RAZEM
2775
Rozpoznano łącznie 2775 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1020 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 1755 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.