ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

12 405 / 75 933

8,95% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

54 522

26,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 445 021 958

4,27% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
12 405
       Części:       
75 933
Przetargi
BZP  /  TED
11163 / 1242
Części
BZP  /  TED
54795 / 21138
Udział
w rynku
8,95%
Ogłoszono 12 405 przetargów (co stanowiło 8,95% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 75 933 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   54 522   
BZP
52 343
 
TED
2 179
 
Udział w rynku
26,23%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 54 522 wyników (części), co stanowiło 26,23% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 445 021 958 PLN
BZP
2 751 171 393
52 560 zł / przetarg
TED
693 850 565
318 426 zł / przetarg
Udział w rynku
4,27%
Łączna wartość branży to 3 445 021 958 zł brutto co stanowi 4,27% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
161
Udzielenie
z wolnej ręki
147
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 147 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,19% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 161 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
9 903
Nierozstrzygnięte
postępowania
2 502
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
15315
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 9 903 co stanowiło 79,83% ich liczby. Nierozstrzygnięto 2 502 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 15 315 części przetargów co stanowi 20,17% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
34972 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,73

Przetargi z 2+ ofertami
19488

Ofert odrzuconych
2993 3,18%
Tylko jedną ofertę złożono w 34972 przetargach (części) co stanowi 64,14% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 19488 co stanowiło 35,86% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,73 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,48%
Usługi
0,44%
Roboty budowlane
0,07%
Dostawy
12 341
Usługi
55
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (12341 ogłoszeń), które stanowią 99,48% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (55 / 0,44%) oraz roboty budowlane (9 / 0,07%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
12233
WR
161
ZC
1
NB
3
PO
4
NO
1
LE
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (12233 ogłoszeń) stanowiący 98,61% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
961 995
Śr. % wartości wadium
104,48%
Ilość z wadium
1246
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1246 przetargów spośród 12405 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 10,04% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 961 995,50 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
10 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
40,11%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 4976 przetargów co stanowi 40,11% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
55 dni
BZP
54 dni
TED
59 dni
Udzielenie do 14 dni
5,07%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 55 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 2763 co stanowi 5,07% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,42%
BZP
627
TED
170
RAZEM
797
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 797 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,42% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 830 znaków
Śr. długość warunków
1 296 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2830 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1296 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 65% WAGAKRYTERIÓW 33% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,42
Ilość z pozacenowymi
8 121
Śr. waga kryt. ceny
78%
Śr. ilość kryteriów
1,93
W 4 284 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 35% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 78%. Dla 8121 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 67%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 19%
1498
zamawiających
 

 81%
6155
wykonawców
 
Zamawiający
1498
Wykonawcy
6155
RAZEM
7653
Rozpoznano łącznie 7653 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1498 to zamawiający stanowiący 19% tych podmiotów a 6155 to wykonawcy, którzy stanową grupę 81%.