Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

11 635 / 79 681

9,04% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

50 828

26,52% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 210 769 936

4,20% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
11 635
       Części:       
79 681
Przetargi
BZP  /  TED
10393 / 1242
Części
BZP  /  TED
58543 / 21138
Udział
w rynku
9,04%
Ogłoszono 11 635 przetargów (co stanowiło 9,04% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 79 681 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   50 828   
BZP
48 649
 
TED
2 179
 
Udział w rynku
26,52%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 50 828 wyników (części), co stanowiło 26,52% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 210 769 936 PLN
BZP
2 516 919 371
51 736 zł / przetarg
TED
693 850 565
318 426 zł / przetarg
Udział w rynku
4,20%
Łączna wartość branży to 3 210 769 936 zł brutto co stanowi 4,20% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
1
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 1 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,01% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
7 632
Nierozstrzygnięte
postępowania
4 003
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
27414
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 7 632 co stanowiło 65,60% ich liczby. Nierozstrzygnięto 4 003 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 27 414 części przetargów co stanowi 34,40% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
32487 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,73

Przetargi z 2+ ofertami
18287

Ofert odrzuconych
2773 3,16%
Tylko jedną ofertę złożono w 32487 przetargach (części) co stanowi 63,92% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 18287 co stanowiło 36,08% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,73 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,48%
Usługi
0,44%
Roboty budowlane
0,08%
Dostawy
11 575
Usługi
51
Roboty Budowlane
9
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (11575 ogłoszeń), które stanowią 99,48% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (51 / 0,44%) oraz roboty budowlane (9 / 0,08%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
11634
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (11634 ogłoszeń) stanowiący 99,99% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 007 896
Śr. % wartości wadium
109,37%
Ilość z wadium
1176
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1176 przetargów spośród 11635 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 10,11% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 007 896,06 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
10 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
39,07%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 4546 przetargów co stanowi 39,07% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
59 dni
BZP
59 dni
TED
59 dni
Udzielenie do 14 dni
2,73%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 59 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1389 co stanowi 2,73% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
6,39%
BZP
573
TED
170
RAZEM
743
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 743 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 6,39% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
2 966 znaków
Śr. długość warunków
1 386 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2966 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1386 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 67% WAGAKRYTERIÓW 33% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,41
Ilość z pozacenowymi
7 794
Śr. waga kryt. ceny
78%
Śr. ilość kryteriów
1,95
W 3 841 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 33% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 78%. Dla 7794 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 67%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 23%
1472
zamawiających
 

 77%
4681
wykonawców
 
Zamawiający
1472
Wykonawcy
4681
RAZEM
6153
Rozpoznano łącznie 6153 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1472 to zamawiający stanowiący 23% tych podmiotów a 4681 to wykonawcy, którzy stanową grupę 77%.