ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

4 040 / 10 086

2,92% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

7 531

3,62% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 140 590 907

3,90% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
4 040
       Części:       
10 086
Przetargi
BZP  /  TED
3962 / 78
Części
BZP  /  TED
9872 / 214
Udział
w rynku
2,92%
Ogłoszono 4 040 przetargów (co stanowiło 2,92% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 10 086 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   7 531   
BZP
7 493
 
TED
38
 
Udział w rynku
3,62%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 7 531 wyników (części), co stanowiło 3,62% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 140 590 907 PLN
BZP
3 127 056 221
417 330 zł / przetarg
TED
13 534 686
356 176 zł / przetarg
Udział w rynku
3,90%
Łączna wartość branży to 3 140 590 907 zł brutto co stanowi 3,90% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
75
Udzielenie
z wolnej ręki
62
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
12
Udzielono 62 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,54% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 12 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 75 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3 329
Nierozstrzygnięte
postępowania
711
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1775
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 329 co stanowiło 82,40% ich liczby. Nierozstrzygnięto 711 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 775 części przetargów co stanowi 17,60% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2733 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,88

Przetargi z 2+ ofertami
4782

Ofert odrzuconych
2573 11,86%
Tylko jedną ofertę złożono w 2733 przetargach (części) co stanowi 36,29% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4782 co stanowiło 63,71% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,88 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
96,91%
Usługi
2,57%
Roboty budowlane
0,52%
Dostawy
3 915
Usługi
104
Roboty Budowlane
21
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3915 ogłoszeń), które stanowią 96,91% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (104 / 2,57%) oraz roboty budowlane (21 / 0,52%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3964
WR
75
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3964 ogłoszeń) stanowiący 98,12% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
68 169
Śr. % wartości wadium
12,20%
Ilość z wadium
805
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 805 przetargów spośród 4040 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 19,93% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 68 168,78 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
10 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
42,72%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1726 przetargów co stanowi 42,72% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
47 dni
BZP
47 dni
TED
90 dni
Udzielenie do 14 dni
5,02%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 47 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 378 co stanowi 5,02% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
45,50%
BZP
1815
TED
23
RAZEM
1838
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1838 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 45,50% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 847 znaków
Śr. długość warunków
1 288 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1847 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1288 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 87% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,38
Ilość z pozacenowymi
3 533
Śr. waga kryt. ceny
67%
Śr. ilość kryteriów
2,21
W 507 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 13% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 67%. Dla 3533 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 42%
1583
zamawiających
 

 58%
2130
wykonawców
 
Zamawiający
1583
Wykonawcy
2130
RAZEM
3713
Rozpoznano łącznie 3713 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1583 to zamawiający stanowiący 42% tych podmiotów a 2130 to wykonawcy, którzy stanową grupę 58%.