ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

2 629 / 5 923

2,07% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 598

1,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 631 481 149

2,17% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
2 629
       Części:       
5 923
Przetargi
BZP  /  TED
2195 / 434
Części
BZP  /  TED
3324 / 2599
Udział
w rynku
2,07%
Ogłoszono 2 629 przetargów (co stanowiło 2,07% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 5 923 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 598   
BZP
2 853
 
TED
745
 
Udział w rynku
1,23%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 598 wyników (części), co stanowiło 1,23% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 631 481 149 PLN
BZP
1 484 810 781
520 438 zł / przetarg
TED
1 146 670 368
1 539 155 zł / przetarg
Udział w rynku
2,17%
Łączna wartość branży to 2 631 481 149 zł brutto co stanowi 2,17% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
33
Udzielenie
z wolnej ręki
131
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 131 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,80% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 33 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 822
Nierozstrzygnięte
postępowania
807
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1818
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 822 co stanowiło 69,30% ich liczby. Nierozstrzygnięto 807 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 818 części przetargów co stanowi 30,70% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1483 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,13

Przetargi z 2+ ofertami
2107

Ofert odrzuconych
223 2,91%
Tylko jedną ofertę złożono w 1483 przetargach (części) co stanowi 41,22% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2107 co stanowiło 58,78% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,13 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
3,00%
Usługi
95,63%
Roboty budowlane
1,37%
Dostawy
79
Usługi
2 514
Roboty Budowlane
36
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (2514 ogłoszeń), które stanowią 95,63% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (79 / 3,00%) oraz roboty budowlane (36 / 1,37%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
2514
NO
11
PO
68
WR
33
NB
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (2514 ogłoszeń) stanowiący 95,63% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
6 351 448
Śr. % wartości wadium
470,58%
Ilość z wadium
459
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 459 przetargów spośród 2629 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 17,46% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 6 351 448,06 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
12 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
26,36%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 693 przetargów co stanowi 26,36% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
47 dni
TED
37 dni
Udzielenie do 14 dni
13,23%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 476 co stanowi 13,23% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,30%
BZP
0
TED
8
RAZEM
8
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 8 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,30% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 198 znaków
Śr. długość warunków
2 360 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2198 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2360 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 68% WAGAKRYTERIÓW 25% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,14
Ilość z pozacenowymi
1 787
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,77
W 842 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 32% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 1787 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 75%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 55%
2185
zamawiających
 

 45%
1781
wykonawców
 
Zamawiający
2185
Wykonawcy
1781
RAZEM
3966
Rozpoznano łącznie 3966 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2185 to zamawiający stanowiący 55% tych podmiotów a 1781 to wykonawcy, którzy stanową grupę 45%.