ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

CPV: 34000000-7


Ilość przetargów / części

5 117 / 8 615

2,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

5 897

1,34% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 029 440 808

2,38% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
5 117
       Części:       
8 615
Przetargi
BZP  /  TED
4297 / 820
Części
BZP  /  TED
5809 / 2806
Udział
w rynku
2,46%
Ogłoszono 5 117 przetargów (co stanowiło 2,46% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 8 615 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   5 897   
BZP
4 237
 
TED
1 660
 
Udział w rynku
1,34%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 5 897 wyników (części), co stanowiło 1,34% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 029 440 808 PLN
BZP
794 627 189
187 545 zł / przetarg
TED
2 234 813 619
1 346 273 zł / przetarg
Udział w rynku
2,38%
Łączna wartość branży to 3 029 440 808 zł brutto co stanowi 2,38% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
48
Udzielenie
z wolnej ręki
150
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
49
Udzielono 150 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,87% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 49 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 48 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3 125
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 992
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3353
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 125 co stanowiło 61,07% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 992 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 353 części przetargów co stanowi 38,93% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2449 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,46

Przetargi z 2+ ofertami
3415

Ofert odrzuconych
819 5,64%
Tylko jedną ofertę złożono w 2449 przetargach (części) co stanowi 41,53% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3415 co stanowiło 58,47% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,46 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
95,21%
Usługi
2,95%
Roboty budowlane
1,84%
Dostawy
4 872
Usługi
151
Roboty Budowlane
94
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (4872 ogłoszeń), które stanowią 95,21% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (151 / 2,95%) oraz roboty budowlane (94 / 1,84%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
5017
PO
34
WR
48
LE
12
NO
6
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (5017 ogłoszeń) stanowiący 98,05% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
750 619
Śr. % wartości wadium
9,49%
Ilość z wadium
1134
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1134 przetargów spośród 5117 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 22,16% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 750 619,10 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
14 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
34,57%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 14 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1769 przetargów co stanowi 34,57% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
34 dni
BZP
29 dni
TED
47 dni
Udzielenie do 14 dni
23,69%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 34 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1397 co stanowi 23,69% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
3,50%
BZP
0
TED
179
RAZEM
179
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 179 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 3,50% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 586 znaków
Śr. długość warunków
2 612 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1586 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2612 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 20% WAGAKRYTERIÓW 55% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,72
Ilość z pozacenowymi
1 030
Śr. waga kryt. ceny
89%
Śr. ilość kryteriów
1,35
W 4 087 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 80% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 89%. Dla 1030 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 45%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 50%
2661
zamawiających
 

 50%
2582
wykonawców
 
Zamawiający
2661
Wykonawcy
2582
RAZEM
5243
Rozpoznano łącznie 5243 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2661 to zamawiający stanowiący 50% tych podmiotów a 2582 to wykonawcy, którzy stanową grupę 50%.