ROK 2019 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

6 315 / 6 331

6,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 955

4,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 014 463 717

1,96% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2019. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2019.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2019 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2019 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
6 315
       Części:       
6 331
Przetargi
BZP  /  TED
6315 / 0
Części
BZP  /  TED
6331 / 0
Udział
w rynku
6,05%
Ogłoszono 6 315 przetargów (co stanowiło 6,05% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 6 331 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   6 955   
BZP
6 955
 
TED
0
 
Udział w rynku
4,06%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 6 955 wyników (części), co stanowiło 4,06% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 014 463 717 PLN
BZP
1 014 463 717
145 861 zł / przetarg
TED
0
0 zł / przetarg
Udział w rynku
1,96%
Łączna wartość branży to 1 014 463 717 zł brutto co stanowi 1,96% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
10
Udzielenie
z wolnej ręki
229
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
3
Udzielono 229 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,50% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 3 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 10 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
4 398
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 917
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1921
Spośród wszystkich opublikowanych w 2019 roku postępowań, rozstrzygnięto 4 398 co stanowiło 69,64% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 917 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 921 części przetargów co stanowi 30,36% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1744 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,54

Przetargi z 2+ ofertami
5202

Ofert odrzuconych
2894 11,74%
Tylko jedną ofertę złożono w 1744 przetargach (części) co stanowi 25,08% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 5202 co stanowiło 74,92% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,54 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,32%
Usługi
91,31%
Roboty budowlane
8,38%
Dostawy
20
Usługi
5 766
Roboty Budowlane
529
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (5766 ogłoszeń), które stanowią 91,31% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (529 / 8,38%) oraz dostawy (20 / 0,32%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
6231
PO
25
KO
36
WR
10
NO
2
LE
11
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (6231 ogłoszeń) stanowiący 98,67% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
6 324
Śr. % wartości wadium
2,48%
Ilość z wadium
2211
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 2211 przetargów spośród 6315 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 35,01% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 6 323,92 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
11 dni
BZP
11 dni
TED
0 dni
Termin od 1-8 dni
46,16%
Średnio wykonawcy mają 11 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 0 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2915 przetargów co stanowi 46,16% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
33 dni
BZP
33 dni
TED
0 dni
Udzielenie do 14 dni
8,87%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 33 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 617 co stanowi 8,87% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
19,73%
BZP
1246
TED
0
RAZEM
1246
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1246 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 19,73% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
3 804 znaków
Śr. długość warunków
2 947 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3804 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2947 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 92% WAGAKRYTERIÓW 41% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,33
Ilość z pozacenowymi
5 782
Śr. waga kryt. ceny
63%
Śr. ilość kryteriów
2,23
W 533 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 8% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 63%. Dla 5782 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 59%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 33%
1831
zamawiających
 

 67%
3650
wykonawców
 
Zamawiający
1831
Wykonawcy
3650
RAZEM
5481
Rozpoznano łącznie 5481 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1831 to zamawiający stanowiący 33% tych podmiotów a 3650 to wykonawcy, którzy stanową grupę 67%.