ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

CPV: 39000000-2


Ilość przetargów / części

3 449 / 9 742

2,46% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 724

2,62% wszystkich wyników

Wartość przetargów

784 255 555

0,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 449
       Części:       
9 742
Przetargi
BZP  /  TED
3111 / 338
Części
BZP  /  TED
9001 / 741
Udział
w rynku
2,46%
Ogłoszono 3 449 przetargów (co stanowiło 2,46% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 9 742 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   6 724   
BZP
6 423
 
TED
301
 
Udział w rynku
2,62%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 6 724 wyników (części), co stanowiło 2,62% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
784 255 555 PLN
BZP
583 686 830
90 874 zł / przetarg
TED
200 568 725
666 341 zł / przetarg
Udział w rynku
0,47%
Łączna wartość branży to 784 255 555 zł brutto co stanowi 0,47% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
15
Udzielenie
z wolnej ręki
48
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 48 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,38% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 15 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 341
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 108
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3129
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 341 co stanowiło 67,87% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 108 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 129 części przetargów co stanowi 32,13% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2596 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,08

Przetargi z 2+ ofertami
4080

Ofert odrzuconych
2664 12,86%
Tylko jedną ofertę złożono w 2596 przetargach (części) co stanowi 38,61% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4080 co stanowiło 61,39% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,08 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
93,97%
Usługi
3,39%
Roboty budowlane
2,64%
Dostawy
3 241
Usługi
117
Roboty Budowlane
91
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3241 ogłoszeń), które stanowią 93,97% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (117 / 3,39%) oraz roboty budowlane (91 / 2,64%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3425
WR
15
LE
5
NZ
1
DK
1
PO
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3425 ogłoszeń) stanowiący 99,30% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
327 408
Śr. % wartości wadium
57,57%
Ilość z wadium
723
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 723 przetargów spośród 3449 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 20,96% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 327 408,06 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
12 dni
TED
32 dni
Termin od 1-8 dni
41,03%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 32 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1415 przetargów co stanowi 41,03% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
85 dni
BZP
86 dni
TED
56 dni
Udzielenie do 14 dni
4,43%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 85 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 298 co stanowi 4,43% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
29,75%
BZP
939
TED
87
RAZEM
1026
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1026 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 29,75% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 956 znaków
Śr. długość warunków
1 509 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1956 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1509 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 82% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,29
Ilość z pozacenowymi
2 820
Śr. waga kryt. ceny
70%
Śr. ilość kryteriów
2,06
W 629 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 18% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 70%. Dla 2820 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 36%
1483
zamawiających
 

 64%
2597
wykonawców
 
Zamawiający
1483
Wykonawcy
2597
RAZEM
4080
Rozpoznano łącznie 4080 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1483 to zamawiający stanowiący 36% tych podmiotów a 2597 to wykonawcy, którzy stanową grupę 64%.