ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

4 984 / 10 722

3,60% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 181

4,42% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 181 784 309

1,47% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
4 984
       Części:       
10 722
Przetargi
BZP  /  TED
4735 / 249
Części
BZP  /  TED
9687 / 1035
Udział
w rynku
3,60%
Ogłoszono 4 984 przetargów (co stanowiło 3,60% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 10 722 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   9 181   
BZP
8 967
 
TED
214
 
Udział w rynku
4,42%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 9 181 wyników (części), co stanowiło 4,42% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 181 784 309 PLN
BZP
979 626 165
109 248 zł / przetarg
TED
202 158 144
944 664 zł / przetarg
Udział w rynku
1,47%
Łączna wartość branży to 1 181 784 309 zł brutto co stanowi 1,47% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
55
Udzielenie
z wolnej ręki
35
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
39
Udzielono 35 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,71% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 39 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 55 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
4 012
Nierozstrzygnięte
postępowania
972
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2091
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 4 012 co stanowiło 80,50% ich liczby. Nierozstrzygnięto 972 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 091 części przetargów co stanowi 19,50% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3686 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,54

Przetargi z 2+ ofertami
5483

Ofert odrzuconych
2448 10,50%
Tylko jedną ofertę złożono w 3686 przetargach (części) co stanowi 40,15% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 5483 co stanowiło 59,85% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,54 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,23%
Usługi
1,69%
Roboty budowlane
0,08%
Dostawy
4 896
Usługi
84
Roboty Budowlane
4
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (4896 ogłoszeń), które stanowią 98,23% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (84 / 1,69%) oraz roboty budowlane (4 / 0,08%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
4917
WR
55
NO
2
NB
1
LE
8
PO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (4917 ogłoszeń) stanowiący 98,66% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
84 555
Śr. % wartości wadium
13,43%
Ilość z wadium
1036
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1036 przetargów spośród 4984 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 20,79% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 84 555,16 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
10 dni
TED
39 dni
Termin od 1-8 dni
44,16%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 39 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2201 przetargów co stanowi 44,16% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
47 dni
BZP
47 dni
TED
55 dni
Udzielenie do 14 dni
9,29%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 47 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 853 co stanowi 9,29% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
32,72%
BZP
1522
TED
109
RAZEM
1631
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1631 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 32,72% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 001 znaków
Śr. długość warunków
1 331 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2001 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1331 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 81% WAGAKRYTERIÓW 37% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,53
Ilość z pozacenowymi
4 024
Śr. waga kryt. ceny
70%
Śr. ilość kryteriów
2,24
W 960 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 19% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 70%. Dla 4024 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 63%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 44%
1954
zamawiających
 

 56%
2397
wykonawców
 
Zamawiający
1954
Wykonawcy
2397
RAZEM
4351
Rozpoznano łącznie 4351 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1954 to zamawiający stanowiący 44% tych podmiotów a 2397 to wykonawcy, którzy stanową grupę 56%.