ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

CPV: 33000000-0


Ilość przetargów / części

20 038 / 657 700

9,63% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

129 576

29,53% wszystkich wyników

Wartość przetargów

11 798 831 231

9,25% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,26

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 33000000-0 - Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
20 038
       Części:       
657 700
Przetargi
BZP  /  TED
15468 / 4570
Części
BZP  /  TED
87616 / 570084
Udział
w rynku
9,63%
Ogłoszono 20 038 przetargów (co stanowiło 9,63% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 657 700 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   129 576   
BZP
67 534
 
TED
62 042
 
Udział w rynku
29,53%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 129 576 wyników (części), co stanowiło 29,53% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
11 798 831 231 PLN
BZP
2 751 092 928
40 736 zł / przetarg
TED
9 047 738 303
145 832 zł / przetarg
Udział w rynku
9,25%
Łączna wartość branży to 11 798 831 231 zł brutto co stanowi 9,25% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
307
Udzielenie
z wolnej ręki
952
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
132
Udzielono 952 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,60% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 132 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 307 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
14 030
Nierozstrzygnięte
postępowania
6 008
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
197198
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 14 030 co stanowiło 70,02% ich liczby. Nierozstrzygnięto 6 008 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 197 198 części przetargów co stanowi 29,98% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
69577 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,07

Przetargi z 2+ ofertami
59819

Ofert odrzuconych
7800 2,90%
Tylko jedną ofertę złożono w 69577 przetargach (części) co stanowi 53,70% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 59819 co stanowiło 46,30% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,07 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
99,63%
Usługi
0,33%
Roboty budowlane
0,04%
Dostawy
19 964
Usługi
66
Roboty Budowlane
8
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (19964 ogłoszeń), które stanowią 99,63% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (66 / 0,33%) oraz roboty budowlane (8 / 0,04%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
19702
WR
307
LE
12
PO
15
NB
1
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (19702 ogłoszeń) stanowiący 98,32% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
22 352 449
Śr. % wartości wadium
692,20%
Ilość z wadium
4252
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 4252 przetargów spośród 20038 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,22% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 22 352 448,75 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
11 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
34,10%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 6832 przetargów co stanowi 34,10% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
46 dni
BZP
47 dni
TED
44 dni
Udzielenie do 14 dni
8,28%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 46 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 10734 co stanowi 8,28% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,13%
BZP
0
TED
227
RAZEM
227
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 227 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,13% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
791 znaków
Śr. długość warunków
3 445 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (791 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3445 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 48% WAGAKRYTERIÓW 93% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,01
Ilość z pozacenowymi
9 534
Śr. waga kryt. ceny
56%
Śr. ilość kryteriów
1,48
W 10 504 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 52% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 56%. Dla 9534 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 7%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 13%
1977
zamawiających
 

 87%
12814
wykonawców
 
Zamawiający
1977
Wykonawcy
12814
RAZEM
14791
Rozpoznano łącznie 14791 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1977 to zamawiający stanowiący 13% tych podmiotów a 12814 to wykonawcy, którzy stanową grupę 87%.