ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

5 767 / 15 404

4,12% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 910

4,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 355 304 797

1,42% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
5 767
       Części:       
15 404
Przetargi
BZP  /  TED
4436 / 1331
Części
BZP  /  TED
10560 / 4844
Udział
w rynku
4,12%
Ogłoszono 5 767 przetargów (co stanowiło 4,12% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 15 404 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   10 910   
BZP
9 732
 
TED
1 178
 
Udział w rynku
4,26%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 10 910 wyników (części), co stanowiło 4,26% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 355 304 797 PLN
BZP
868 128 114
89 203 zł / przetarg
TED
1 487 176 683
1 262 459 zł / przetarg
Udział w rynku
1,42%
Łączna wartość branży to 2 355 304 797 zł brutto co stanowi 1,42% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
8
Udzielenie
z wolnej ręki
62
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 62 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,07% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 8 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3 549
Nierozstrzygnięte
postępowania
2 218
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
5924
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 549 co stanowiło 61,54% ich liczby. Nierozstrzygnięto 2 218 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 5 924 części przetargów co stanowi 38,46% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4428 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,60

Przetargi z 2+ ofertami
6368

Ofert odrzuconych
3244 11,42%
Tylko jedną ofertę złożono w 4428 przetargach (części) co stanowi 40,59% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 6368 co stanowiło 59,41% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,60 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
94,76%
Usługi
3,35%
Roboty budowlane
1,89%
Dostawy
5 465
Usługi
193
Roboty Budowlane
109
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (5465 ogłoszeń), które stanowią 94,76% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (193 / 3,35%) oraz roboty budowlane (109 / 1,89%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
5712
LE
31
WR
8
PO
7
DK
3
NO
5
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (5712 ogłoszeń) stanowiący 99,05% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
400 185
Śr. % wartości wadium
30,83%
Ilość z wadium
1381
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1381 przetargów spośród 5767 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 23,95% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 400 184,79 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
10 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
36,80%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2122 przetargów co stanowi 36,80% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
92 dni
BZP
98 dni
TED
53 dni
Udzielenie do 14 dni
5,58%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 92 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 609 co stanowi 5,58% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
23,67%
BZP
918
TED
447
RAZEM
1365
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 1365 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 23,67% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 830 znaków
Śr. długość warunków
2 081 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2830 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2081 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 67% WAGAKRYTERIÓW 36% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,42
Ilość z pozacenowymi
3 848
Śr. waga kryt. ceny
76%
Śr. ilość kryteriów
1,95
W 1 919 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 33% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 76%. Dla 3848 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 64%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 40%
2201
zamawiających
 

 60%
3269
wykonawców
 
Zamawiający
2201
Wykonawcy
3269
RAZEM
5470
Rozpoznano łącznie 5470 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2201 to zamawiający stanowiący 40% tych podmiotów a 3269 to wykonawcy, którzy stanową grupę 60%.