ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

988 / 3 115

0,69% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 472

0,72% wszystkich wyników

Wartość przetargów

132 973 220

0,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
988
       Części:       
3 115
Przetargi
BZP  /  TED
922 / 66
Części
BZP  /  TED
2880 / 235
Udział
w rynku
0,69%
Ogłoszono 988 przetargów (co stanowiło 0,69% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 115 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 472   
BZP
2 267
 
TED
205
 
Udział w rynku
0,72%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 472 wyników (części), co stanowiło 0,72% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
132 973 220 PLN
BZP
104 887 101
46 267 zł / przetarg
TED
28 086 119
137 005 zł / przetarg
Udział w rynku
0,09%
Łączna wartość branży to 132 973 220 zł brutto co stanowi 0,09% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
9
Udzielenie
z wolnej ręki
16
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
99
Udzielono 16 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,61% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 99 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 9 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
799
Nierozstrzygnięte
postępowania
189
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
595
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 799 co stanowiło 80,87% ich liczby. Nierozstrzygnięto 189 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 595 części przetargów co stanowi 19,13% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
690 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,85

Przetargi z 2+ ofertami
1776

Ofert odrzuconych
375 5,33%
Tylko jedną ofertę złożono w 690 przetargach (części) co stanowi 27,91% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1776 co stanowiło 72,09% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,85 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
97,98%
Usługi
1,92%
Roboty budowlane
0,10%
Dostawy
968
Usługi
19
Roboty Budowlane
1
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (968 ogłoszeń), które stanowią 97,98% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (19 / 1,92%) oraz roboty budowlane (1 / 0,10%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
978
LE
1
WR
9
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (978 ogłoszeń) stanowiący 98,99% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
21 585
Śr. % wartości wadium
3,03%
Ilość z wadium
113
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 113 przetargów spośród 988 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,44% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 21 584,77 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
12 dni
TED
35 dni
Termin od 1-8 dni
40,59%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 35 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 401 przetargów co stanowi 40,59% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
28 dni
BZP
28 dni
TED
29 dni
Udzielenie do 14 dni
24,51%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 28 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 606 co stanowi 24,51% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,20%
BZP
0
TED
2
RAZEM
2
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 2 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,20% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 469 znaków
Śr. długość warunków
1 361 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1469 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1361 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 68% WAGAKRYTERIÓW 45% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,02
Ilość z pozacenowymi
668
Śr. waga kryt. ceny
69%
Śr. ilość kryteriów
1,69
W 320 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 32% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 69%. Dla 668 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 55%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 30%
526
zamawiających
 

 70%
1193
wykonawców
 
Zamawiający
526
Wykonawcy
1193
RAZEM
1719
Rozpoznano łącznie 1719 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 526 to zamawiający stanowiący 30% tych podmiotów a 1193 to wykonawcy, którzy stanową grupę 70%.