ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

3 542 / 15 012

2,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 595

3,63% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 078 796 352

0,89% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 542
       Części:       
15 012
Przetargi
BZP  /  TED
3282 / 260
Części
BZP  /  TED
11726 / 3286
Udział
w rynku
2,79%
Ogłoszono 3 542 przetargów (co stanowiło 2,79% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 15 012 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   10 595   
BZP
9 919
 
TED
676
 
Udział w rynku
3,63%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 10 595 wyników (części), co stanowiło 3,63% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 078 796 352 PLN
BZP
612 572 124
61 757 zł / przetarg
TED
466 224 228
689 681 zł / przetarg
Udział w rynku
0,89%
Łączna wartość branży to 1 078 796 352 zł brutto co stanowi 0,89% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
20
Udzielenie
z wolnej ręki
104
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
318
Udzielono 104 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,87% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 318 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 20 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 777
Nierozstrzygnięte
postępowania
765
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3242
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 777 co stanowiło 78,40% ich liczby. Nierozstrzygnięto 765 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 242 części przetargów co stanowi 21,60% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3229 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,64

Przetargi z 2+ ofertami
7320

Ofert odrzuconych
1728 6,19%
Tylko jedną ofertę złożono w 3229 przetargach (części) co stanowi 30,48% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 7320 co stanowiło 69,52% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,64 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
96,27%
Usługi
1,69%
Roboty budowlane
2,03%
Dostawy
3 410
Usługi
60
Roboty Budowlane
72
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3410 ogłoszeń), które stanowią 96,27% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (72 / 2,03%) oraz usługi (60 / 1,69%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3509
WR
20
PO
8
LE
3
NO
1
ZC
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3509 ogłoszeń) stanowiący 99,07% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
184 466
Śr. % wartości wadium
4,24%
Ilość z wadium
343
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 343 przetargów spośród 3542 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 9,68% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 184 466,18 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
40 dni
Termin od 1-8 dni
40,03%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 40 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1418 przetargów co stanowi 40,03% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
40 dni
BZP
40 dni
TED
44 dni
Udzielenie do 14 dni
14,00%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 40 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1483 co stanowi 14,00% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,11%
BZP
0
TED
4
RAZEM
4
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 4 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,11% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
1 986 znaków
Śr. długość warunków
1 261 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (1986 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1261 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 61% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,02
Ilość z pozacenowymi
2 149
Śr. waga kryt. ceny
77%
Śr. ilość kryteriów
1,62
W 1 393 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 39% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 77%. Dla 2149 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 27%
1618
zamawiających
 

 73%
4204
wykonawców
 
Zamawiający
1618
Wykonawcy
4204
RAZEM
5822
Rozpoznano łącznie 5822 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1618 to zamawiający stanowiący 27% tych podmiotów a 4204 to wykonawcy, którzy stanową grupę 73%.