ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

3 327 / 9 003

2,40% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

9 843

4,74% wszystkich wyników

Wartość przetargów

735 719 775

0,91% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 327
       Części:       
9 003
Przetargi
BZP  /  TED
3251 / 76
Części
BZP  /  TED
8265 / 738
Udział
w rynku
2,40%
Ogłoszono 3 327 przetargów (co stanowiło 2,40% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 9 003 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   9 843   
BZP
9 716
 
TED
127
 
Udział w rynku
4,74%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 9 843 wyników (części), co stanowiło 4,74% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
735 719 775 PLN
BZP
693 828 525
71 411 zł / przetarg
TED
41 891 250
329 852 zł / przetarg
Udział w rynku
0,91%
Łączna wartość branży to 735 719 775 zł brutto co stanowi 0,91% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
30
Udzielenie
z wolnej ręki
12
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
38
Udzielono 12 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,36% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 38 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 30 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 643
Nierozstrzygnięte
postępowania
684
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
1850
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 643 co stanowiło 79,44% ich liczby. Nierozstrzygnięto 684 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 1 850 części przetargów co stanowi 20,56% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3637 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,17

Przetargi z 2+ ofertami
6199

Ofert odrzuconych
1113 5,22%
Tylko jedną ofertę złożono w 3637 przetargach (części) co stanowi 36,95% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 6199 co stanowiło 63,05% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,17 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,59%
Usługi
1,41%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
3 280
Usługi
47
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3280 ogłoszeń), które stanowią 98,59% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (47 / 1,41%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3288
WR
30
PO
5
NB
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3288 ogłoszeń) stanowiący 98,83% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
231 524
Śr. % wartości wadium
25,47%
Ilość z wadium
368
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 368 przetargów spośród 3327 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 11,06% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 231 524,38 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
11 dni
TED
42 dni
Termin od 1-8 dni
46,05%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 42 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1532 przetargów co stanowi 46,05% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
38 dni
BZP
38 dni
TED
38 dni
Udzielenie do 14 dni
8,53%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 38 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 840 co stanowi 8,53% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,50%
BZP
46
TED
4
RAZEM
50
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 50 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,50% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
2 162 znaków
Śr. długość warunków
987 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2162 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (987 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 52% WAGAKRYTERIÓW 36% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,30
Ilość z pozacenowymi
1 722
Śr. waga kryt. ceny
82%
Śr. ilość kryteriów
1,68
W 1 605 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 48% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 82%. Dla 1722 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 64%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 32%
1553
zamawiających
 

 68%
3260
wykonawców
 
Zamawiający
1553
Wykonawcy
3260
RAZEM
4813
Rozpoznano łącznie 4813 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1553 to zamawiający stanowiący 32% tych podmiotów a 3260 to wykonawcy, którzy stanową grupę 68%.