ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

3 631 / 15 823

2,59% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 841

4,23% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 014 125 740

0,61% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
3 631
       Części:       
15 823
Przetargi
BZP  /  TED
3308 / 323
Części
BZP  /  TED
11755 / 4068
Udział
w rynku
2,59%
Ogłoszono 3 631 przetargów (co stanowiło 2,59% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 15 823 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   10 841   
BZP
10 416
 
TED
425
 
Udział w rynku
4,23%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 10 841 wyników (części), co stanowiło 4,23% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 014 125 740 PLN
BZP
736 096 592
70 670 zł / przetarg
TED
278 029 148
654 186 zł / przetarg
Udział w rynku
0,61%
Łączna wartość branży to 1 014 125 740 zł brutto co stanowi 0,61% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
19
Udzielenie
z wolnej ręki
91
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
2
Udzielono 91 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 2,46% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 2 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 19 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
2 570
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 061
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
4623
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 2 570 co stanowiło 70,78% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 061 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 4 623 części przetargów co stanowi 29,22% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4196 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,20

Przetargi z 2+ ofertami
6582

Ofert odrzuconych
1314 5,52%
Tylko jedną ofertę złożono w 4196 przetargach (części) co stanowi 38,70% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 6582 co stanowiło 61,30% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,20 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
95,48%
Usługi
2,45%
Roboty budowlane
2,07%
Dostawy
3 467
Usługi
89
Roboty Budowlane
75
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (3467 ogłoszeń), które stanowią 95,48% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (89 / 2,45%) oraz roboty budowlane (75 / 2,07%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
3606
WR
19
NZ
2
PO
1
LE
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (3606 ogłoszeń) stanowiący 99,31% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
205 117
Śr. % wartości wadium
34,76%
Ilość z wadium
390
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 390 przetargów spośród 3631 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 10,74% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 205 117,12 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
40,29%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1463 przetargów co stanowi 40,29% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
77 dni
BZP
78 dni
TED
41 dni
Udzielenie do 14 dni
9,57%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 77 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1037 co stanowi 9,57% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,10%
BZP
33
TED
7
RAZEM
40
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 40 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,10% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
3 dokumenty
Śr. długość opisu
3 111 znaków
Śr. długość warunków
1 224 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 3 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3111 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1224 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 49% WAGAKRYTERIÓW 35% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,22
Ilość z pozacenowymi
1 784
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,60
W 1 847 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 51% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 1784 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 65%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 27%
1642
zamawiających
 

 73%
4407
wykonawców
 
Zamawiający
1642
Wykonawcy
4407
RAZEM
6049
Rozpoznano łącznie 6049 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 1642 to zamawiający stanowiący 27% tych podmiotów a 4407 to wykonawcy, którzy stanową grupę 73%.