ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

8 613 / 14 978

6,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

10 627

3,65% wszystkich wyników

Wartość przetargów

3 243 753 094

2,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
8 613
       Części:       
14 978
Przetargi
BZP  /  TED
7740 / 873
Części
BZP  /  TED
11671 / 3307
Udział
w rynku
6,79%
Ogłoszono 8 613 przetargów (co stanowiło 6,79% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 14 978 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   10 627   
BZP
9 559
 
TED
1 068
 
Udział w rynku
3,65%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 10 627 wyników (części), co stanowiło 3,65% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
3 243 753 094 PLN
BZP
1 354 732 572
141 723 zł / przetarg
TED
1 889 020 522
1 768 746 zł / przetarg
Udział w rynku
2,67%
Łączna wartość branży to 3 243 753 094 zł brutto co stanowi 2,67% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
202
Udzielenie
z wolnej ręki
436
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
10
Udzielono 436 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,93% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 10 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 202 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
5 871
Nierozstrzygnięte
postępowania
2 742
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
4768
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 5 871 co stanowiło 68,16% ich liczby. Nierozstrzygnięto 2 742 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 4 768 części przetargów co stanowi 31,84% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2781 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,94

Przetargi z 2+ ofertami
7812

Ofert odrzuconych
5664 13,53%
Tylko jedną ofertę złożono w 2781 przetargach (części) co stanowi 26,17% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 7812 co stanowiło 73,83% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,94 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,36%
Usługi
91,33%
Roboty budowlane
8,31%
Dostawy
31
Usługi
7 866
Roboty Budowlane
716
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (7866 ogłoszeń), które stanowią 91,33% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (716 / 8,31%) oraz dostawy (31 / 0,36%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PO
114
PN
8238
WR
202
NO
8
KON
43
DK
4
NB
2
ZC
1
LE
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (8238 ogłoszeń) stanowiący 95,65% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
47 081
Śr. % wartości wadium
3,45%
Ilość z wadium
2085
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 2085 przetargów spośród 8613 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 24,21% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 47 081,31 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
14 dni
BZP
12 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
27,99%
Średnio wykonawcy mają 14 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2411 przetargów co stanowi 27,99% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
50 dni
BZP
47 dni
TED
72 dni
Udzielenie do 14 dni
8,77%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 50 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 932 co stanowi 8,77% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,57%
BZP
3
TED
218
RAZEM
221
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 221 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,57% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
3 519 znaków
Śr. długość warunków
3 811 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3519 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3811 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 85% WAGAKRYTERIÓW 17% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,06
Ilość z pozacenowymi
7 323
Śr. waga kryt. ceny
86%
Śr. ilość kryteriów
1,90
W 1 290 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 15% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 86%. Dla 7323 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 83%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 27%
2141
zamawiających
 

 73%
5686
wykonawców
 
Zamawiający
2141
Wykonawcy
5686
RAZEM
7827
Rozpoznano łącznie 7827 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2141 to zamawiający stanowiący 27% tych podmiotów a 5686 to wykonawcy, którzy stanową grupę 73%.