Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

CPV: 30000000-9


Ilość przetargów / części

7 919 / 19 322

4,56% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

16 497

4,02% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 342 866 804

1,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
7 919
       Części:       
19 322
Przetargi
BZP  /  TED
6799 / 1120
Części
BZP  /  TED
15629 / 3693
Udział
w rynku
4,56%
Ogłoszono 7 919 przetargów (co stanowiło 4,56% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 19 322 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   16 497   
BZP
14 025
 
TED
2 472
 
Udział w rynku
4,02%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 16 497 wyników (części), co stanowiło 4,02% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 342 866 804 PLN
BZP
973 731 922
69 428 zł / przetarg
TED
1 369 134 882
553 857 zł / przetarg
Udział w rynku
1,67%
Łączna wartość branży to 2 342 866 804 zł brutto co stanowi 1,67% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
35
Udzielenie
z wolnej ręki
101
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
899
Udzielono 101 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,26% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 899 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 35 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
5 768
Nierozstrzygnięte
postępowania
2 151
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
5248
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 5 768 co stanowiło 72,84% ich liczby. Nierozstrzygnięto 2 151 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 5 248 części przetargów co stanowi 27,16% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4848 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,29

Przetargi z 2+ ofertami
11617

Ofert odrzuconych
6650 12,26%
Tylko jedną ofertę złożono w 4848 przetargach (części) co stanowi 29,39% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 11617 co stanowiło 70,61% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,29 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
97,85%
Usługi
2,06%
Roboty budowlane
0,09%
Dostawy
7 749
Usługi
163
Roboty Budowlane
7
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (7749 ogłoszeń), które stanowią 97,85% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (163 / 2,06%) oraz roboty budowlane (7 / 0,09%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
7812
PO
20
LE
52
WR
35
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (7812 ogłoszeń) stanowiący 98,65% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
41 312
Śr. % wartości wadium
3,17%
Ilość z wadium
1717
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1717 przetargów spośród 7919 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 21,68% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 41 312,14 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
20 dni
BZP
17 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
40,36%
Średnio wykonawcy mają 20 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 17 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 3196 przetargów co stanowi 40,36% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
44 dni
TED
47 dni
Udzielenie do 14 dni
10,66%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1758 co stanowi 10,66% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
5,78%
BZP
0
TED
458
RAZEM
458
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 458 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 5,78% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 507 znaków
Śr. długość warunków
2 864 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1507 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2864 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 41% WAGAKRYTERIÓW 67% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,09
Ilość z pozacenowymi
3 255
Śr. waga kryt. ceny
73%
Śr. ilość kryteriów
1,45
W 4 664 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 59% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 73%. Dla 3255 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 33%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 39%
2944
zamawiających
 

 61%
4466
wykonawców
 
Zamawiający
2944
Wykonawcy
4466
RAZEM
7410
Rozpoznano łącznie 7410 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2944 to zamawiający stanowiący 39% tych podmiotów a 4466 to wykonawcy, którzy stanową grupę 61%.