Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

CPV: 15000000-8


Ilość przetargów / części

4 481 / 15 398

2,58% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

15 092

3,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 029 149 871

0,74% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,28

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
4 481
       Części:       
15 398
Przetargi
BZP  /  TED
4268 / 213
Części
BZP  /  TED
14314 / 1084
Udział
w rynku
2,58%
Ogłoszono 4 481 przetargów (co stanowiło 2,58% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 15 398 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   15 092   
BZP
14 333
 
TED
759
 
Udział w rynku
3,67%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 15 092 wyników (części), co stanowiło 3,67% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 029 149 871 PLN
BZP
757 617 018
52 858 zł / przetarg
TED
271 532 853
357 751 zł / przetarg
Udział w rynku
0,74%
Łączna wartość branży to 1 029 149 871 zł brutto co stanowi 0,74% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
24
Udzielenie
z wolnej ręki
143
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
688
Udzielono 143 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,11% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 688 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 24 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3 702
Nierozstrzygnięte
postępowania
779
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2676
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 702 co stanowiło 82,62% ich liczby. Nierozstrzygnięto 779 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 676 części przetargów co stanowi 17,38% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4361 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,72

Przetargi z 2+ ofertami
10685

Ofert odrzuconych
2782 6,77%
Tylko jedną ofertę złożono w 4361 przetargach (części) co stanowi 28,90% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 10685 co stanowiło 71,10% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,72 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
98,44%
Usługi
1,50%
Roboty budowlane
0,07%
Dostawy
4 411
Usługi
67
Roboty Budowlane
3
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (4411 ogłoszeń), które stanowią 98,44% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (67 / 1,50%) oraz roboty budowlane (3 / 0,07%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
4444
LE
5
WR
24
PO
7
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (4444 ogłoszeń) stanowiący 99,17% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
342 908
Śr. % wartości wadium
27,18%
Ilość z wadium
348
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 348 przetargów spośród 4481 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 7,77% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 342 908,18 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
12 dni
TED
39 dni
Termin od 1-8 dni
40,28%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 39 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1805 przetargów co stanowi 40,28% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
36 dni
BZP
36 dni
TED
29 dni
Udzielenie do 14 dni
16,84%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 36 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 2541 co stanowi 16,84% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,07%
BZP
0
TED
3
RAZEM
3
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 3 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,07% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
standardowa
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 452 znaków
Śr. długość warunków
1 248 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest standardowy. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1452 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1248 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 49% WAGAKRYTERIÓW 84% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,02
Ilość z pozacenowymi
2 213
Śr. waga kryt. ceny
59%
Śr. ilość kryteriów
1,50
W 2 268 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 51% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 59%. Dla 2213 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 16%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 27%
2113
zamawiających
 

 73%
5514
wykonawców
 
Zamawiający
2113
Wykonawcy
5514
RAZEM
7627
Rozpoznano łącznie 7627 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2113 to zamawiający stanowiący 27% tych podmiotów a 5514 to wykonawcy, którzy stanową grupę 73%.