ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

CPV: 77000000-0


Ilość przetargów / części

1 638 / 3 079

1,18% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

2 655

1,28% wszystkich wyników

Wartość przetargów

812 790 064

1,01% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 77000000-0 - Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 638
       Części:       
3 079
Przetargi
BZP  /  TED
1431 / 207
Części
BZP  /  TED
2286 / 793
Udział
w rynku
1,18%
Ogłoszono 1 638 przetargów (co stanowiło 1,18% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 3 079 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   2 655   
BZP
2 439
 
TED
216
 
Udział w rynku
1,28%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 2 655 wyników (części), co stanowiło 1,28% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
812 790 064 PLN
BZP
434 763 021
178 255 zł / przetarg
TED
378 027 043
1 750 125 zł / przetarg
Udział w rynku
1,01%
Łączna wartość branży to 812 790 064 zł brutto co stanowi 1,01% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
118
Udzielenie
z wolnej ręki
100
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
1
Udzielono 100 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 6,17% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 1 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 118 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 140
Nierozstrzygnięte
postępowania
498
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
936
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 140 co stanowiło 69,60% ich liczby. Nierozstrzygnięto 498 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 936 części przetargów co stanowi 30,40% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1565 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,00

Przetargi z 2+ ofertami
1085

Ofert odrzuconych
377 7,11%
Tylko jedną ofertę złożono w 1565 przetargach (części) co stanowi 58,95% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 1085 co stanowiło 41,05% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,00 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,43%
Usługi
98,41%
Roboty budowlane
1,16%
Dostawy
7
Usługi
1 612
Roboty Budowlane
19
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (1612 ogłoszeń), które stanowią 98,41% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (19 / 1,16%) oraz dostawy (7 / 0,43%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1518
WR
118
PO
1
NB
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1518 ogłoszeń) stanowiący 92,67% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
459 494
Śr. % wartości wadium
62,34%
Ilość z wadium
647
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 647 przetargów spośród 1638 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 39,50% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 459 494,04 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
10 dni
TED
34 dni
Termin od 1-8 dni
39,13%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 10 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 34 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 641 przetargów co stanowi 39,13% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
39 dni
BZP
33 dni
TED
79 dni
Udzielenie do 14 dni
7,91%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 39 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 210 co stanowi 7,91% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
10,87%
BZP
156
TED
22
RAZEM
178
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 178 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 10,87% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
3 707 znaków
Śr. długość warunków
3 977 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3707 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3977 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 71% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,33
Ilość z pozacenowymi
1 163
Śr. waga kryt. ceny
73%
Śr. ilość kryteriów
1,95
W 475 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 29% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 73%. Dla 1163 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
954
zamawiających
 

 57%
1239
wykonawców
 
Zamawiający
954
Wykonawcy
1239
RAZEM
2193
Rozpoznano łącznie 2193 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 954 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 1239 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.