ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

5 954 / 10 021

4,30% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 539

4,11% wszystkich wyników

Wartość przetargów

2 182 418 751

2,71% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
5 954
       Części:       
10 021
Przetargi
BZP  /  TED
5721 / 233
Części
BZP  /  TED
9502 / 519
Udział
w rynku
4,30%
Ogłoszono 5 954 przetargów (co stanowiło 4,30% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 10 021 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   8 539   
BZP
8 257
 
TED
282
 
Udział w rynku
4,11%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 8 539 wyników (części), co stanowiło 4,11% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
2 182 418 751 PLN
BZP
1 751 387 366
212 109 zł / przetarg
TED
431 031 385
1 528 480 zł / przetarg
Udział w rynku
2,71%
Łączna wartość branży to 2 182 418 751 zł brutto co stanowi 2,71% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
267
Udzielenie
z wolnej ręki
185
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
55
Udzielono 185 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 3,15% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 55 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 267 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
4 511
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 443
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2428
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 4 511 co stanowiło 75,76% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 443 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 428 części przetargów co stanowi 24,24% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
4989 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,98

Przetargi z 2+ ofertami
3534

Ofert odrzuconych
993 5,89%
Tylko jedną ofertę złożono w 4989 przetargach (części) co stanowi 58,43% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 3534 co stanowiło 41,57% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,98 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,35%
Usługi
99,38%
Roboty budowlane
0,27%
Dostawy
21
Usługi
5 917
Roboty Budowlane
16
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (5917 ogłoszeń), które stanowią 99,38% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (21 / 0,35%) oraz roboty budowlane (16 / 0,27%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
5677
WR
267
NB
3
LE
4
PO
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (5677 ogłoszeń) stanowiący 95,35% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
96 109
Śr. % wartości wadium
26,91%
Ilość z wadium
2348
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 2348 przetargów spośród 5954 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 39,44% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 96 109,07 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
12 dni
BZP
11 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
46,25%
Średnio wykonawcy mają 12 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2754 przetargów co stanowi 46,25% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
35 dni
BZP
34 dni
TED
51 dni
Udzielenie do 14 dni
12,53%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 35 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1070 co stanowi 12,53% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
2,10%
BZP
113
TED
12
RAZEM
125
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 125 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 2,10% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
3 891 znaków
Śr. długość warunków
3 196 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3891 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3196 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 78% WAGAKRYTERIÓW 38% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,43
Ilość z pozacenowymi
4 628
Śr. waga kryt. ceny
70%
Śr. ilość kryteriów
2,12
W 1 326 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 22% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 70%. Dla 4628 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 62%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 47%
3592
zamawiających
 

 53%
4034
wykonawców
 
Zamawiający
3592
Wykonawcy
4034
RAZEM
7626
Rozpoznano łącznie 7626 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 3592 to zamawiający stanowiący 47% tych podmiotów a 4034 to wykonawcy, którzy stanową grupę 53%.