ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

CPV: 71000000-8


Ilość przetargów / części

7 654 / 11 191

5,52% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 356

4,02% wszystkich wyników

Wartość przetargów

1 783 777 181

2,21% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,31

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
7 654
       Części:       
11 191
Przetargi
BZP  /  TED
7313 / 341
Części
BZP  /  TED
10414 / 777
Udział
w rynku
5,52%
Ogłoszono 7 654 przetargów (co stanowiło 5,52% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 11 191 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   8 356   
BZP
8 108
 
TED
248
 
Udział w rynku
4,02%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 8 356 wyników (części), co stanowiło 4,02% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
1 783 777 181 PLN
BZP
1 170 822 388
144 403 zł / przetarg
TED
612 954 793
2 471 592 zł / przetarg
Udział w rynku
2,21%
Łączna wartość branży to 1 783 777 181 zł brutto co stanowi 2,21% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
122
Udzielenie
z wolnej ręki
42
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 42 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,55% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 122 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
5 838
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 816
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2655
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 5 838 co stanowiło 76,27% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 816 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 655 części przetargów co stanowi 23,73% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2577 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
24,50

Przetargi z 2+ ofertami
5766

Ofert odrzuconych
2994 1,46%
Tylko jedną ofertę złożono w 2577 przetargach (części) co stanowi 30,84% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 5766 co stanowiło 69,16% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 24,50 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,25%
Usługi
91,01%
Roboty budowlane
8,74%
Dostawy
19
Usługi
6 966
Roboty Budowlane
669
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (6966 ogłoszeń), które stanowią 91,01% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio roboty budowlane (669 / 8,74%) oraz dostawy (19 / 0,25%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PO
12
PN
7460
WR
122
KO
58
NO
1
NB
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (7460 ogłoszeń) stanowiący 97,47% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
116 375
Śr. % wartości wadium
32,37%
Ilość z wadium
2912
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 2912 przetargów spośród 7654 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 38,05% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 116 375,41 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
12 dni
TED
39 dni
Termin od 1-8 dni
30,59%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 39 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2341 przetargów co stanowi 30,59% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
43 dni
TED
98 dni
Udzielenie do 14 dni
3,75%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 313 co stanowi 3,75% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
27,02%
BZP
1907
TED
161
RAZEM
2068
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 2068 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 27,02% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
3 888 znaków
Śr. długość warunków
5 764 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (3888 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 4 strony A4 (5764 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 88% WAGAKRYTERIÓW 40% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,39
Ilość z pozacenowymi
6 714
Śr. waga kryt. ceny
65%
Śr. ilość kryteriów
2,22
W 940 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 12% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 65%. Dla 6714 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 60%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 43%
2162
zamawiających
 

 57%
2840
wykonawców
 
Zamawiający
2162
Wykonawcy
2840
RAZEM
5002
Rozpoznano łącznie 5002 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 2162 to zamawiający stanowiący 43% tych podmiotów a 2840 to wykonawcy, którzy stanową grupę 57%.