ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

CPV: 03000000-1


Ilość przetargów / części

1 554 / 4 797

0,75% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

3 569

0,81% wszystkich wyników

Wartość przetargów

174 462 679

0,14% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
1 554
       Części:       
4 797
Przetargi
BZP  /  TED
1459 / 95
Części
BZP  /  TED
4477 / 320
Udział
w rynku
0,75%
Ogłoszono 1 554 przetargów (co stanowiło 0,75% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 4 797 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   3 569   
BZP
3 397
 
TED
172
 
Udział w rynku
0,81%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 3 569 wyników (części), co stanowiło 0,81% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
174 462 679 PLN
BZP
139 801 699
41 154 zł / przetarg
TED
34 660 980
201 517 zł / przetarg
Udział w rynku
0,14%
Łączna wartość branży to 174 462 679 zł brutto co stanowi 0,14% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
8
Udzielenie
z wolnej ręki
71
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
144
Udzielono 71 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,39% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 144 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 8 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
1 233
Nierozstrzygnięte
postępowania
321
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
990
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 1 233 co stanowiło 79,34% ich liczby. Nierozstrzygnięto 321 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 990 części przetargów co stanowi 20,66% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
1196 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,59

Przetargi z 2+ ofertami
2361

Ofert odrzuconych
667 7,23%
Tylko jedną ofertę złożono w 1196 przetargach (części) co stanowi 33,51% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2361 co stanowiło 66,49% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,59 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
97,10%
Usługi
2,90%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
1 509
Usługi
45
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (1509 ogłoszeń), które stanowią 97,10% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (45 / 2,90%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
1539
PO
6
WR
8
DK
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (1539 ogłoszeń) stanowiący 99,03% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
11 776
Śr. % wartości wadium
1,55%
Ilość z wadium
139
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 139 przetargów spośród 1554 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 8,94% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 11 775,97 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
13 dni
BZP
11 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
40,28%
Średnio wykonawcy mają 13 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 11 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 626 przetargów co stanowi 40,28% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
31 dni
BZP
31 dni
TED
24 dni
Udzielenie do 14 dni
22,47%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 31 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 802 co stanowi 22,47% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,58%
BZP
0
TED
9
RAZEM
9
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 9 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,58% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
niska
Śr. ilość poświadczeń
4 dokumenty
Śr. długość opisu
1 216 znaków
Śr. długość warunków
1 325 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest niski. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 4 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1216 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1325 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 45% WAGAKRYTERIÓW 97% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,01
Ilość z pozacenowymi
701
Śr. waga kryt. ceny
56%
Śr. ilość kryteriów
1,45
W 853 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 55% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 56%. Dla 701 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 3%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 32%
833
zamawiających
 

 68%
1751
wykonawców
 
Zamawiający
833
Wykonawcy
1751
RAZEM
2584
Rozpoznano łącznie 2584 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 833 to zamawiający stanowiący 32% tych podmiotów a 1751 to wykonawcy, którzy stanową grupę 68%.