ROK 2012 - RAPORT BRANŻY:

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

CPV: 66000000-0


Ilość przetargów / części

6 223 / 8 461

3,05% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 440

1,45% wszystkich wyników

Wartość przetargów

4 724 266 893

3,77% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,33

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2012. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2012.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2012 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2012 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
6 223
       Części:       
8 461
Przetargi
BZP  /  TED
5112 / 1111
Części
BZP  /  TED
6544 / 1917
Udział
w rynku
3,05%
Ogłoszono 6 223 przetargów (co stanowiło 3,05% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 8 461 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   6 440   
BZP
4 793
 
TED
1 647
 
Udział w rynku
1,45%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 6 440 wyników (części), co stanowiło 1,45% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
4 724 266 893 PLN
BZP
1 245 228 790
259 802 zł / przetarg
TED
3 479 038 103
2 112 349 zł / przetarg
Udział w rynku
3,77%
Łączna wartość branży to 4 724 266 893 zł brutto co stanowi 3,77% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
69
Udzielenie
z wolnej ręki
268
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
23
Udzielono 268 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 4,17% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 23 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 69 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
3 768
Nierozstrzygnięte
postępowania
2 455
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
3337
Spośród wszystkich opublikowanych w 2012 roku postępowań, rozstrzygnięto 3 768 co stanowiło 60,55% ich liczby. Nierozstrzygnięto 2 455 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 3 337 części przetargów co stanowi 39,45% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3503 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
1,78

Przetargi z 2+ ofertami
2899

Ofert odrzuconych
301 2,63%
Tylko jedną ofertę złożono w 3503 przetargach (części) co stanowi 54,39% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 2899 co stanowiło 45,61% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 1,78 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,33%
Usługi
98,67%
Roboty budowlane
0,00%
Dostawy
83
Usługi
6 140
Roboty Budowlane
0
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (6140 ogłoszeń), które stanowią 98,67% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (83 / 1,33%) oraz roboty budowlane ( / 0,00%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
5956
PO
157
WR
69
NO
37
NB
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (5956 ogłoszeń) stanowiący 95,71% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
9 898 605
Śr. % wartości wadium
52,58%
Ilość z wadium
1164
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1164 przetargów spośród 6223 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 18,70% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 9 898 604,60 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
16 dni
BZP
12 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
29,62%
Średnio wykonawcy mają 16 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1843 przetargów co stanowi 29,62% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
34 dni
BZP
34 dni
TED
35 dni
Udzielenie do 14 dni
25,85%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 34 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1665 co stanowi 25,85% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,47%
BZP
0
TED
29
RAZEM
29
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 29 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,47% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
5 dokumenty
Śr. długość opisu
1 619 znaków
Śr. długość warunków
2 360 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 5 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1619 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2360 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 30% WAGAKRYTERIÓW 52% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,31
Ilość z pozacenowymi
1 866
Śr. waga kryt. ceny
84%
Śr. ilość kryteriów
1,39
W 4 357 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 70% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 84%. Dla 1866 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 48%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 54%
3800
zamawiających
 

 46%
3160
wykonawców
 
Zamawiający
3800
Wykonawcy
3160
RAZEM
6960
Rozpoznano łącznie 6960 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 3800 to zamawiający stanowiący 54% tych podmiotów a 3160 to wykonawcy, którzy stanową grupę 46%.