ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

8 203 / 17 675

4,72% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

15 449

3,76% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 535 595 171

4,67% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
8 203
       Części:       
17 675
Przetargi
BZP  /  TED
6648 / 1555
Części
BZP  /  TED
13318 / 4357
Udział
w rynku
4,72%
Ogłoszono 8 203 przetargów (co stanowiło 4,72% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 17 675 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   15 449   
BZP
12 342
 
TED
3 107
 
Udział w rynku
3,76%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 15 449 wyników (części), co stanowiło 3,76% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
6 535 595 171 PLN
BZP
1 656 985 846
134 256 zł / przetarg
TED
4 878 609 325
1 570 199 zł / przetarg
Udział w rynku
4,67%
Łączna wartość branży to 6 535 595 171 zł brutto co stanowi 4,67% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
346
Udzielenie
z wolnej ręki
1179
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
322
Udzielono 1179 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 13,05% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 322 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 346 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
5 457
Nierozstrzygnięte
postępowania
2 746
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
5916
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 5 457 co stanowiło 66,52% ich liczby. Nierozstrzygnięto 2 746 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 5 916 części przetargów co stanowi 33,48% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
6493 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,75

Przetargi z 2+ ofertami
8861

Ofert odrzuconych
3079 7,24%
Tylko jedną ofertę złożono w 6493 przetargach (części) co stanowi 42,03% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 8861 co stanowiło 57,97% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,75 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,56%
Usługi
99,11%
Roboty budowlane
0,33%
Dostawy
46
Usługi
8 130
Roboty Budowlane
27
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (8130 ogłoszeń), które stanowią 99,11% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (46 / 0,56%) oraz roboty budowlane (27 / 0,33%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
7795
WR
346
NO
2
PO
39
LE
15
DK
3
NB
3
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (7795 ogłoszeń) stanowiący 95,03% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
1 315 431
Śr. % wartości wadium
17,07%
Ilość z wadium
2685
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 2685 przetargów spośród 8203 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 32,73% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 1 315 430,84 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
12 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
34,93%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 12 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2865 przetargów co stanowi 34,93% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
35 dni
BZP
32 dni
TED
44 dni
Udzielenie do 14 dni
16,14%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 35 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 2494 co stanowi 16,14% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,99%
BZP
0
TED
81
RAZEM
81
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 81 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,99% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
8 dokumenty
Śr. długość opisu
3 122 znaków
Śr. długość warunków
4 586 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 8 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3122 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4586 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 31% WAGAKRYTERIÓW 51% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,04
Ilość z pozacenowymi
2 562
Śr. waga kryt. ceny
84%
Śr. ilość kryteriów
1,32
W 5 641 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 69% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 84%. Dla 2562 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 49%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
4545
zamawiających
 

 63%
7729
wykonawców
 
Zamawiający
4545
Wykonawcy
7729
RAZEM
12274
Rozpoznano łącznie 12274 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 4545 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 7729 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.