ROK 2013 - RAPORT BRANŻY:

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

CPV: 90000000-7


Ilość przetargów / części

10 935 / 21 577

5,25% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

18 675

4,26% wszystkich wyników

Wartość przetargów

8 619 501 193

6,76% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2013. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2013.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2013 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2013 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
10 935
       Części:       
21 577
Przetargi
BZP  /  TED
8990 / 1945
Części
BZP  /  TED
16976 / 4601
Udział
w rynku
5,25%
Ogłoszono 10 935 przetargów (co stanowiło 5,25% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 21 577 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   18 675   
BZP
15 643
 
TED
3 032
 
Udział w rynku
4,26%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 18 675 wyników (części), co stanowiło 4,26% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
8 619 501 193 PLN
BZP
2 095 354 777
133 948 zł / przetarg
TED
6 524 146 416
2 151 763 zł / przetarg
Udział w rynku
6,76%
Łączna wartość branży to 8 619 501 193 zł brutto co stanowi 6,76% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
404
Udzielenie
z wolnej ręki
1509
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
391
Udzielono 1509 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 12,53% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 391 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 404 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
7 665
Nierozstrzygnięte
postępowania
3 270
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
6452
Spośród wszystkich opublikowanych w 2013 roku postępowań, rozstrzygnięto 7 665 co stanowiło 70,10% ich liczby. Nierozstrzygnięto 3 270 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 6 452 części przetargów co stanowi 29,90% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
7490 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,98

Przetargi z 2+ ofertami
11070

Ofert odrzuconych
4175 7,51%
Tylko jedną ofertę złożono w 7490 przetargach (części) co stanowi 40,11% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 11070 co stanowiło 59,89% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,98 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,51%
Usługi
99,15%
Roboty budowlane
0,34%
Dostawy
56
Usługi
10 842
Roboty Budowlane
37
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są usługi (10842 ogłoszeń), które stanowią 99,15% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio dostawy (56 / 0,51%) oraz roboty budowlane (37 / 0,34%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
10488
WR
404
LE
17
PO
24
NB
1
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (10488 ogłoszeń) stanowiący 95,91% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
153 115
Śr. % wartości wadium
2,53%
Ilość z wadium
3178
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 3178 przetargów spośród 10935 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 29,06% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 153 115,46 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
13 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
34,05%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 13 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 3723 przetargów co stanowi 34,05% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
32 dni
BZP
30 dni
TED
38 dni
Udzielenie do 14 dni
18,43%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 32 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 3441 co stanowi 18,43% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,65%
BZP
0
TED
71
RAZEM
71
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 71 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,65% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
8 dokumenty
Śr. długość opisu
3 190 znaków
Śr. długość warunków
4 174 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 8 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3190 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4174 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 18% WAGAKRYTERIÓW 95% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,02
Ilość z pozacenowymi
1 955
Śr. waga kryt. ceny
83%
Śr. ilość kryteriów
1,18
W 8 980 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 82% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 83%. Dla 1955 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 5%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 37%
5466
zamawiających
 

 63%
9011
wykonawców
 
Zamawiający
5466
Wykonawcy
9011
RAZEM
14477
Rozpoznano łącznie 14477 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 5466 to zamawiający stanowiący 37% tych podmiotów a 9011 to wykonawcy, którzy stanową grupę 63%.