ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

5 728 / 7 559

4,03% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

6 784

1,99% wszystkich wyników

Wartość przetargów

6 945 441 685

4,88% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,35

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
5 728
       Części:       
7 559
Przetargi
BZP  /  TED
4863 / 865
Części
BZP  /  TED
5958 / 1601
Udział
w rynku
4,03%
Ogłoszono 5 728 przetargów (co stanowiło 4,03% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 7 559 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   6 784   
BZP
5 609
 
TED
1 175
 
Udział w rynku
1,99%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 6 784 wyników (części), co stanowiło 1,99% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
6 945 441 685 PLN
BZP
1 532 379 024
273 200 zł / przetarg
TED
5 413 062 661
4 606 862 zł / przetarg
Udział w rynku
4,88%
Łączna wartość branży to 6 945 441 685 zł brutto co stanowi 4,88% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
169
Udzielenie
z wolnej ręki
530
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
136
Udzielono 530 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 8,70% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 136 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 169 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
4 098
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 630
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2151
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 4 098 co stanowiło 71,54% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 630 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 151 części przetargów co stanowi 28,46% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
2648 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,97

Przetargi z 2+ ofertami
4093

Ofert odrzuconych
1037 5,15%
Tylko jedną ofertę złożono w 2648 przetargach (części) co stanowi 39,03% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4093 co stanowiło 60,97% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,97 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
94,61%
Usługi
3,65%
Roboty budowlane
1,75%
Dostawy
5 419
Usługi
209
Roboty Budowlane
100
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (5419 ogłoszeń), które stanowią 94,61% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (209 / 3,65%) oraz roboty budowlane (100 / 1,75%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
5453
LE
89
WR
169
PO
11
NB
2
NO
4
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (5453 ogłoszeń) stanowiący 95,20% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
85 206
Śr. % wartości wadium
1,20%
Ilość z wadium
1193
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1193 przetargów spośród 5728 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 20,83% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 85 205,82 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
23 dni
BZP
20 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
33,03%
Średnio wykonawcy mają 23 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 20 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 1892 przetargów co stanowi 33,03% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
32 dni
BZP
31 dni
TED
35 dni
Udzielenie do 14 dni
24,69%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 32 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 1675 co stanowi 24,69% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,44%
BZP
0
TED
25
RAZEM
25
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 25 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,44% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 453 znaków
Śr. długość warunków
2 675 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1453 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2675 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 46% WAGAKRYTERIÓW 18% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,08
Ilość z pozacenowymi
2 648
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,50
W 3 080 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 54% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 2648 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 82%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 65%
4575
zamawiających
 

 35%
2390
wykonawców
 
Zamawiający
4575
Wykonawcy
2390
RAZEM
6965
Rozpoznano łącznie 6965 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 4575 to zamawiający stanowiący 65% tych podmiotów a 2390 to wykonawcy, którzy stanową grupę 35%.