ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

CPV: 09000000-3


Ilość przetargów / części

6 793 / 8 759

3,91% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

8 454

2,06% wszystkich wyników

Wartość przetargów

8 176 139 654

5,84% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,37

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
6 793
       Części:       
8 759
Przetargi
BZP  /  TED
5884 / 909
Części
BZP  /  TED
7032 / 1727
Udział
w rynku
3,91%
Ogłoszono 6 793 przetargów (co stanowiło 3,91% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 8 759 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   8 454   
BZP
7 133
 
TED
1 321
 
Udział w rynku
2,06%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 8 454 wyników (części), co stanowiło 2,06% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
8 176 139 654 PLN
BZP
2 700 536 206
378 598 zł / przetarg
TED
5 475 603 448
4 145 044 zł / przetarg
Udział w rynku
5,84%
Łączna wartość branży to 8 176 139 654 zł brutto co stanowi 5,84% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
272
Udzielenie
z wolnej ręki
841
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
207
Udzielono 841 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 11,42% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 207 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 272 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
4 804
Nierozstrzygnięte
postępowania
1 989
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
2564
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 4 804 co stanowiło 70,72% ich liczby. Nierozstrzygnięto 1 989 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 2 564 części przetargów co stanowi 29,28% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
3679 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,73

Przetargi z 2+ ofertami
4731

Ofert odrzuconych
1024 4,43%
Tylko jedną ofertę złożono w 3679 przetargach (części) co stanowi 43,52% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 4731 co stanowiło 56,48% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,73 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
95,58%
Usługi
3,50%
Roboty budowlane
0,91%
Dostawy
6 493
Usługi
238
Roboty Budowlane
62
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są dostawy (6493 ogłoszeń), które stanowią 95,58% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (238 / 3,50%) oraz roboty budowlane (62 / 0,91%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
6414
LE
77
WR
272
PO
19
NO
7
DK
2
NB
2
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (6414 ogłoszeń) stanowiący 94,42% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
176 535
Śr. % wartości wadium
1,58%
Ilość z wadium
1171
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 1171 przetargów spośród 6793 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 17,24% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 176 535,03 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
25 dni
BZP
23 dni
TED
38 dni
Termin od 1-8 dni
34,27%
Średnio wykonawcy mają 25 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 23 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 38 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 2328 przetargów co stanowi 34,27% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
30 dni
BZP
29 dni
TED
32 dni
Udzielenie do 14 dni
24,67%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 30 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 2086 co stanowi 24,67% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,74%
BZP
0
TED
50
RAZEM
50
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 50 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,74% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
podwyższona
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
1 225 znaków
Śr. długość warunków
2 255 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest podwyższony. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 1 stronę A4 (1225 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2255 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 21% WAGAKRYTERIÓW 46% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,11
Ilość z pozacenowymi
1 454
Śr. waga kryt. ceny
90%
Śr. ilość kryteriów
1,24
W 5 339 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 79% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 90%. Dla 1454 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 54%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 64%
5628
zamawiających
 

 36%
3084
wykonawców
 
Zamawiający
5628
Wykonawcy
3084
RAZEM
8712
Rozpoznano łącznie 8712 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 5628 to zamawiający stanowiący 64% tych podmiotów a 3084 to wykonawcy, którzy stanową grupę 36%.