Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2015 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

39 013 / 48 694

27,42% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

46 725

13,67% wszystkich wyników

Wartość przetargów

55 471 864 513

39,01% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,34

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2015. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2015.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2015 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2015 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
39 013
       Części:       
48 694
Przetargi
BZP  /  TED
37762 / 1251
Części
BZP  /  TED
46944 / 1750
Udział
w rynku
27,42%
Ogłoszono 39 013 przetargów (co stanowiło 27,42% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 48 694 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   46 725   
BZP
45 264
 
TED
1 461
 
Udział w rynku
13,67%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 46 725 wyników (części), co stanowiło 13,67% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
55 471 864 513 PLN
BZP
23 174 233 812
511 979 zł / przetarg
TED
32 297 630 701
22 106 523 zł / przetarg
Udział w rynku
39,01%
Łączna wartość branży to 55 471 864 513 zł brutto co stanowi 39,01% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1958
Udzielenie
z wolnej ręki
5674
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
8
Udzielono 5674 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 13,28% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 8 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1958 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
32 495
Nierozstrzygnięte
postępowania
6 518
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
8135
Spośród wszystkich opublikowanych w 2015 roku postępowań, rozstrzygnięto 32 495 co stanowiło 83,29% ich liczby. Nierozstrzygnięto 6 518 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 8 135 części przetargów co stanowi 16,71% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
11624 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
4,32

Przetargi z 2+ ofertami
34882

Ofert odrzuconych
24415 12,09%
Tylko jedną ofertę złożono w 11624 przetargach (części) co stanowi 24,88% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 34882 co stanowiło 75,12% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 4,32 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,63%
Usługi
1,29%
Roboty budowlane
98,09%
Dostawy
244
Usługi
502
Roboty Budowlane
38 267
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są roboty budowlane (38267 ogłoszeń), które stanowią 98,09% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (502 / 1,29%) oraz dostawy (244 / 0,63%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
36612
PO
311
WR
1958
LE
93
NO
8
DK
18
NB
13
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (36612 ogłoszeń) stanowiący 93,85% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
65 013
Śr. % wartości wadium
1,39%
Ilość z wadium
12340
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 12340 przetargów spośród 39013 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 31,63% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 65 013,45 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
18 dni
TED
32 dni
Termin od 1-8 dni
1,04%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 18 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 32 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 404 przetargów co stanowi 1,04% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
33 dni
BZP
32 dni
TED
71 dni
Udzielenie do 14 dni
17,33%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 33 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 8097 co stanowi 17,33% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,56%
BZP
0
TED
609
RAZEM
609
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 609 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,56% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
9 dokumenty
Śr. długość opisu
2 089 znaków
Śr. długość warunków
2 798 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 9 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2089 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2798 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 88% WAGAKRYTERIÓW 9% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
34 387
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,92
W 4 626 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 12% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 34387 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 91%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 26%
7218
zamawiających
 

 74%
19726
wykonawców
 
Zamawiający
7218
Wykonawcy
19726
RAZEM
26944
Rozpoznano łącznie 26944 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 7218 to zamawiający stanowiący 26% tych podmiotów a 19726 to wykonawcy, którzy stanową grupę 74%.