ROK 2016 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

38 927 / 49 526

30,71% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

43 596

14,96% wszystkich wyników

Wartość przetargów

47 419 482 042

39,09% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,30

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2016. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2016.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2016 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2016 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
38 927
       Części:       
49 526
Przetargi
BZP  /  TED
37998 / 929
Części
BZP  /  TED
47718 / 1808
Udział
w rynku
30,71%
Ogłoszono 38 927 przetargów (co stanowiło 30,71% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 49 526 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   43 596   
BZP
42 831
 
TED
765
 
Udział w rynku
14,96%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 43 596 wyników (części), co stanowiło 14,96% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
47 419 482 042 PLN
BZP
27 779 001 107
648 572 zł / przetarg
TED
19 640 480 935
25 673 831 zł / przetarg
Udział w rynku
39,09%
Łączna wartość branży to 47 419 482 042 zł brutto co stanowi 39,09% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1066
Udzielenie
z wolnej ręki
3116
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
8
Udzielono 3116 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 7,60% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 8 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1066 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
31 836
Nierozstrzygnięte
postępowania
7 091
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
9021
Spośród wszystkich opublikowanych w 2016 roku postępowań, rozstrzygnięto 31 836 co stanowiło 81,78% ich liczby. Nierozstrzygnięto 7 091 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 9 021 części przetargów co stanowi 18,22% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
9927 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
4,26

Przetargi z 2+ ofertami
33526

Ofert odrzuconych
23089 12,44%
Tylko jedną ofertę złożono w 9927 przetargach (części) co stanowi 22,77% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 33526 co stanowiło 77,23% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 4,26 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,39%
Usługi
1,23%
Roboty budowlane
98,38%
Dostawy
152
Usługi
478
Roboty Budowlane
38 297
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są roboty budowlane (38297 ogłoszeń), które stanowią 98,38% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (478 / 1,23%) oraz dostawy (152 / 0,39%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
37394
WR
1066
PO
310
DK
15
NO
8
NB
6
LE
126
NZ
1
KU
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (37394 ogłoszeń) stanowiący 96,06% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
104 872
Śr. % wartości wadium
4,51%
Ilość z wadium
12886
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 12886 przetargów spośród 38927 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 33,10% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 104 871,51 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
17 dni
TED
36 dni
Termin od 1-8 dni
0,84%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 17 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 36 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 328 przetargów co stanowi 0,84% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
45 dni
BZP
44 dni
TED
95 dni
Udzielenie do 14 dni
11,88%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 45 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 5178 co stanowi 11,88% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
0,70%
BZP
7
TED
266
RAZEM
273
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 273 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 0,70% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
2 335 znaków
Śr. długość warunków
2 550 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2335 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2550 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 92% WAGAKRYTERIÓW 17% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
35 993
Śr. waga kryt. ceny
84%
Śr. ilość kryteriów
1,97
W 2 934 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 8% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 84%. Dla 35993 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 83%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 27%
6969
zamawiających
 

 73%
18597
wykonawców
 
Zamawiający
6969
Wykonawcy
18597
RAZEM
25566
Rozpoznano łącznie 25566 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 6969 to zamawiający stanowiący 27% tych podmiotów a 18597 to wykonawcy, którzy stanową grupę 73%.