ROK 2014 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

50 160 / 61 098

28,85% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

57 134

13,91% wszystkich wyników

Wartość przetargów

60 345 205 870

43,11% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,38

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2014. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2014.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2014 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2014 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
50 160
       Części:       
61 098
Przetargi
BZP  /  TED
48528 / 1632
Części
BZP  /  TED
58743 / 2355
Udział
w rynku
28,85%
Ogłoszono 50 160 przetargów (co stanowiło 28,85% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 61 098 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   57 134   
BZP
55 490
 
TED
1 644
 
Udział w rynku
13,91%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 57 134 wyników (części), co stanowiło 13,91% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
60 345 205 870 PLN
BZP
29 444 545 458
530 628 zł / przetarg
TED
30 900 660 412
18 796 022 zł / przetarg
Udział w rynku
43,11%
Łączna wartość branży to 60 345 205 870 zł brutto co stanowi 43,11% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
2169
Udzielenie
z wolnej ręki
6562
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
24
Udzielono 6562 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 12,03% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 24 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 2169 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
40 495
Nierozstrzygnięte
postępowania
9 665
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
11772
Spośród wszystkich opublikowanych w 2014 roku postępowań, rozstrzygnięto 40 495 co stanowiło 80,73% ich liczby. Nierozstrzygnięto 9 665 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 11 772 części przetargów co stanowi 19,27% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
14991 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
3,92

Przetargi z 2+ ofertami
41835

Ofert odrzuconych
23620 10,55%
Tylko jedną ofertę złożono w 14991 przetargach (części) co stanowi 26,24% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 41835 co stanowiło 73,76% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 3,92 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,61%
Usługi
1,27%
Roboty budowlane
98,12%
Dostawy
308
Usługi
635
Roboty Budowlane
49 217
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są roboty budowlane (49217 ogłoszeń), które stanowią 98,12% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (635 / 1,27%) oraz dostawy (308 / 0,61%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
47420
PO
357
WR
2169
NO
19
DK
21
LE
159
NB
15
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (47420 ogłoszeń) stanowiący 94,54% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
53 367
Śr. % wartości wadium
1,69%
Ilość z wadium
14995
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 14995 przetargów spośród 50160 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 29,89% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 53 367,37 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
20 dni
BZP
20 dni
TED
33 dni
Termin od 1-8 dni
0,98%
Średnio wykonawcy mają 20 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 20 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 33 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 493 przetargów co stanowi 0,98% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
33 dni
BZP
31 dni
TED
67 dni
Udzielenie do 14 dni
18,46%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 33 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 10548 co stanowi 18,46% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
1,90%
BZP
0
TED
953
RAZEM
953
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 953 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 1,90% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
9 dokumenty
Śr. długość opisu
2 025 znaków
Śr. długość warunków
2 721 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 9 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2025 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (2721 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 15% WAGAKRYTERIÓW 56% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,05
Ilość z pozacenowymi
7 482
Śr. waga kryt. ceny
92%
Śr. ilość kryteriów
1,16
W 42 678 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 85% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 92%. Dla 7482 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 44%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 25%
8164
zamawiających
 

 75%
23811
wykonawców
 
Zamawiający
8164
Wykonawcy
23811
RAZEM
31975
Rozpoznano łącznie 31975 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 8164 to zamawiający stanowiący 25% tych podmiotów a 23811 to wykonawcy, którzy stanową grupę 75%.