Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

56 330 / 73 012

43,79% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

46 193

24,10% wszystkich wyników

Wartość przetargów

45 411 580 404

59,36% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
56 330
       Części:       
73 012
Przetargi
BZP  /  TED
55830 / 500
Części
BZP  /  TED
72167 / 845
Udział
w rynku
43,79%
Ogłoszono 56 330 przetargów (co stanowiło 43,79% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 73 012 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   46 193   
BZP
45 984
 
TED
209
 
Udział w rynku
24,10%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 46 193 wyników (części), co stanowiło 24,10% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
45 411 580 404 PLN
BZP
42 641 849 478
927 319 zł / przetarg
TED
2 769 730 926
13 252 301 zł / przetarg
Udział w rynku
59,36%
Łączna wartość branży to 45 411 580 404 zł brutto co stanowi 59,36% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
0
Udzielenie
z wolnej ręki
0
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 0 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 0,00% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 0 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
39 046
Nierozstrzygnięte
postępowania
17 284
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
22402
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 39 046 co stanowiło 69,32% ich liczby. Nierozstrzygnięto 17 284 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 22 402 części przetargów co stanowi 30,68% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
18921 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,38

Przetargi z 2+ ofertami
27202

Ofert odrzuconych
7580 6,88%
Tylko jedną ofertę złożono w 18921 przetargach (części) co stanowi 40,96% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 27202 co stanowiło 59,04% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,38 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,44%
Usługi
0,71%
Roboty budowlane
98,85%
Dostawy
246
Usługi
400
Roboty Budowlane
55 684
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są roboty budowlane (55684 ogłoszeń), które stanowią 98,85% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (400 / 0,71%) oraz dostawy (246 / 0,44%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
56321
DK
3
PO
6
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (56321 ogłoszeń) stanowiący 99,98% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
323 168
Śr. % wartości wadium
21,78%
Ilość z wadium
33840
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 33840 przetargów spośród 56330 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 60,07% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 323 168,35 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
17 dni
TED
39 dni
Termin od 1-8 dni
0,62%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 17 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 39 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 351 przetargów co stanowi 0,62% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
41 dni
BZP
41 dni
TED
102 dni
Udzielenie do 14 dni
5,40%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 41 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 2496 co stanowi 5,40% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
20,28%
BZP
11096
TED
330
RAZEM
11426
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 11426 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 20,28% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
3 325 znaków
Śr. długość warunków
5 157 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3325 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (5157 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 96% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,37
Ilość z pozacenowymi
54 085
Śr. waga kryt. ceny
63%
Śr. ilość kryteriów
2,31
W 2 245 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 4% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 63%. Dla 54085 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 38%
7030
zamawiających
 

 62%
11082
wykonawców
 
Zamawiający
7030
Wykonawcy
11082
RAZEM
18112
Rozpoznano łącznie 18112 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 7030 to zamawiający stanowiący 38% tych podmiotów a 11082 to wykonawcy, którzy stanową grupę 62%.