ROK 2018 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

58 742 / 74 972

42,39% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

48 086

23,14% wszystkich wyników

Wartość przetargów

47 461 999 956

58,89% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,32

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2018. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2018.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2018 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2018 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
58 742
       Części:       
74 972
Przetargi
BZP  /  TED
58242 / 500
Części
BZP  /  TED
74127 / 845
Udział
w rynku
42,39%
Ogłoszono 58 742 przetargów (co stanowiło 42,39% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 74 972 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   48 086   
BZP
47 877
 
TED
209
 
Udział w rynku
23,14%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 48 086 wyników (części), co stanowiło 23,14% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
47 461 999 956 PLN
BZP
44 692 269 030
933 481 zł / przetarg
TED
2 769 730 926
13 252 301 zł / przetarg
Udział w rynku
58,89%
Łączna wartość branży to 47 461 999 956 zł brutto co stanowi 58,89% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
1335
Udzielenie
z wolnej ręki
720
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
0
Udzielono 720 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,24% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 0 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 1335 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
43 193
Nierozstrzygnięte
postępowania
15 549
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
19845
Spośród wszystkich opublikowanych w 2018 roku postępowań, rozstrzygnięto 43 193 co stanowiło 73,53% ich liczby. Nierozstrzygnięto 15 549 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 19 845 części przetargów co stanowi 26,47% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
19724 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,39

Przetargi z 2+ ofertami
28289

Ofert odrzuconych
7957 6,92%
Tylko jedną ofertę złożono w 19724 przetargach (części) co stanowi 41,02% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 28289 co stanowiło 58,98% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,39 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
0,43%
Usługi
0,74%
Roboty budowlane
98,83%
Dostawy
254
Usługi
432
Roboty Budowlane
58 056
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są roboty budowlane (58056 ogłoszeń), które stanowią 98,83% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (432 / 0,74%) oraz dostawy (254 / 0,43%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
57288
WR
1335
PO
76
DK
6
NB
27
KO
4
LE
5
NO
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (57288 ogłoszeń) stanowiący 97,52% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
312 697
Śr. % wartości wadium
20,84%
Ilość z wadium
34472
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 34472 przetargów spośród 58742 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 58,68% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 312 697,23 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
17 dni
BZP
17 dni
TED
39 dni
Termin od 1-8 dni
0,65%
Średnio wykonawcy mają 17 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 17 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 39 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 383 przetargów co stanowi 0,65% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
39 dni
BZP
39 dni
TED
102 dni
Udzielenie do 14 dni
6,70%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 39 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 3221 co stanowi 6,70% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
20,43%
BZP
11671
TED
330
RAZEM
12001
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 12001 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 20,43% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
7 dokumenty
Śr. długość opisu
3 297 znaków
Śr. długość warunków
4 924 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 7 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3297 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4924 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 94% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,37
Ilość z pozacenowymi
54 988
Śr. waga kryt. ceny
64%
Śr. ilość kryteriów
2,28
W 3 754 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 6% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 64%. Dla 54988 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 33%
7251
zamawiających
 

 67%
14502
wykonawców
 
Zamawiający
7251
Wykonawcy
14502
RAZEM
21753
Rozpoznano łącznie 21753 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 7251 to zamawiający stanowiący 33% tych podmiotów a 14502 to wykonawcy, którzy stanową grupę 67%.