ROK 2017 - RAPORT BRANŻY:

Roboty budowlane

CPV: 45000000-7


Ilość przetargów / części

49 753 / 65 046

35,54% wszystkich ogłoszeń

Ilość wyników (części)

50 133

19,55% wszystkich wyników

Wartość przetargów

75 462 843 609

45,42% wartości rynku ZP
Ryzyko Nadużyć

0,29

Warunki bazowe określające źródła danych, sposób ich gromadzenia i ekstrakcji, sposób analizy i prezentacji danych w raporcie.

Czym jest raport?

Poniższy raport jest dokumentem opartym wyłącznie na czystych danych, które są zorganizowane i przedstawione w różnych ujęciach. Nie znajdziesz w nim żadnych prywatnych wniosków czy analiz. Wszelkie teksty zawarte w poniższym raporcie zostały automatycznie wygenerowane i stanowią formę prezentacji danych. Źródłem danych są informacje o ogłoszeniach o zamówieniach, ogłoszenia o zmianach ogłoszeń oraz ogłoszenia o wynikach przetargów publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej (TED - Tenders Electronic Daily) prowadzonym przez Unię Europejską (UE).

Co przedstawia raport?

Raport dotyczy roku 2017. Bazuje wyłącznie na głównym kodzie CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane. Jeżeli dany kod występował jako dodatkowy - ogłoszenie lub wynik takiego postepowania nie został ujęty w poniższym raporcie. W przypadku danych "Rozbicie zamówień na poszczególne podbranże" analizie podlegają także dodatkowe kody CPV co jest wyjątkiem w skali całego raportu.

Założenia do prezentacji danych

Jeśli w raporcie jest mowa o ogłoszeniach, mowa jest o ogłoszeniach opublikowanych w roku 2017.

Gdy w raporcie jest mowa o rozstrzygnięciu ogłoszonego postepowania, oznacza to rozstrzygnięcie postępowania ogłoszonego w 2017 roku - nawet jeśli rozstrzygnięcie nastąpiło w okresie późniejszym niż raportowany.

Gdy w raporcie jest mowa o opublikowanym wyniku postępowania lub jego części, mowa jest o ogłoszeniu o wyniku opublikowanym w 2017 roku - nawet jeśli ogłoszenie o zamówieniu do tego wyniku nastąpiło w okresie wcześniejszym niż raportowany.

Wartość Ryzyka Nadużyć dla całej branży liczona jest jako średnia arytmetyczna wszystkich wskaźników ryzyka dla wszystkich ocenionych części (wyników). Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w BZP liczone jest na podstawie algorytmu BRN opracowanego przez serwis Zamówienia 2.0 oraz Fundację Batorego. Ryzyko nadużyć dla postępowań opublikowanych w TED liczone jest na podstawie algorytmu CRI opracowanego przez Corruption Reasearch Center Budapest.

Graficzne prezentacje procentów zaokrąglane są w górę. Pozostałe zaokrąglenia dokonywane są w dół.

Wśród zamawiających mogą pojawić się przedsiębiorcy sektora prywatnego. Dzieje się tak najczęściej gdy przedmiotem postępowań są przetargi organizowane w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dane dotyczące ilości wymaganych poświadczeń bazują wyłącznie na danych z BZP, ponieważ takich informacji nie ma w systemie TED.

Możliwe błędy i rozbieżności w stosunku do danych Urzędu Zamówień publicznych

Wszelkie wyniki postępowań bazują na rozstrzygniętych częściach postępowań a nie samych postępowaniach publicznych. Ich liczba może być więc różna (większa) niż w przypadku raportów Urzędu Zamówień Publicznych.

Wszystkie dane zarówno do systemu BZP jak i TED wprowadzane są przez pracowników jednostek publicznych. Jak każda ludzka praca, obarczona ona jest dużym ryzykiem popełnienia błędu. Często zdarza się, że wprowadzone dane są niepoprawne – przekręcone nazwy firm, błędne adresy wykonawców, złe wartości wygranych postępowań (za dużo lub za mało o jedno zero) itd.

Wskazane systemy nie są także wolne od podstawowych błędów gromadzenia i walidacji danych – żaden z powyższych systemów nie umożliwia weryfikacji i walidacji wprowadzanych wykonawców. Systemy nie posiadają możliwości wprowadzania oddzielnie takich danych jak unikalne identyfikatory firm czy kwota wadium, która jest bardzo istotna.

Nasz serwis częściowo poprawia wprowadzone wartości automatycznie poprzez specjalne skrypty. Do wyciągnięcia niektórych danych wykorzystywane są mechanizmy Data Mining. Część danych może być poprawiana ręcznie. Wskazane zabiegi nie są jednak wystarczające do całkowitego usunięcia błędów zawartych w ogłoszeniach przetargowych i mogą występować pewne przekłamania w szczególności w kontekście:

  • Wadium, które jest określane przy pomocy metod Data Mining
  • Wartości postępowań, które niejednokrotnie wykryliśmy jako źle wprowadzone do BZP lub TED
  • Duplikatów rekordów w szczególności wykonawców (ale zdarzają się także wśród zamawiających np. jeżeli byli też wykonawcami)
  • Gmin oraz Powiatów, które zostały określone na podstawie adresów podawanych przez urzędników wprowadzających dane do systemów teleinformatycznych. Dość często adresy te są błędne w związku z czym, błędne mogą być przyporządkowania do wskazanych jednostek terytorialnych, które z kolei realizowane są na podstawie odrębnej bazy danych.
Ogłoszone zamówienia publiczne
Ilość przetargów / części ogłoszonych w BZP oraz TED
Przetargów:
49 753
       Części:       
65 046
Przetargi
BZP  /  TED
47835 / 1918
Części
BZP  /  TED
61787 / 3259
Udział
w rynku
35,54%
Ogłoszono 49 753 przetargów (co stanowiło 35,54% wszystkich ogłoszeń opublikowanych w tym roku), które były podzielone na 65 046 oddzielnych części.
Ogłoszone wyniki przetargów
Wyniki postępowań (części) ogłoszone w BZP oraz TED
   50 133   
BZP
48 748
 
TED
1 385
 
Udział w rynku
19,55%
W tym samym okresie opublikowano łącznie 50 133 wyników (części), co stanowiło 19,55% wszystkich ogłoszonych wyników (części postępowań) w tym tym roku.
Wartość branży
Łączna wartość opublikowanych wyników
75 462 843 609 PLN
BZP
42 023 952 520
862 065 zł / przetarg
TED
33 438 891 089
24 143 604 zł / przetarg
Udział w rynku
45,42%
Łączna wartość branży to 75 462 843 609 zł brutto co stanowi 45,42% całego rynku zamówień publicznych w tym roku.
Zamówienia z wolnej ręki
Dla części wyników opublikowano ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.
Ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy
176
Udzielenie
z wolnej ręki
741
Udzielenie w trybie
zapytania o cenę
18
Udzielono 741 zamówienia z wolnej ręki co stanowi 1,47% wszystkich rozpoczętych w tym roku postępowań zakładając, że do ogólnej liczby przetargów doliczymy 18 zamówienia udzielone w trybie zapytanie o cenę oraz uwzględniając w liczbie przetargów 176 ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy.
Rozstrzygnięcia postępowań
Postępowania z co najmniej jedną częścią rozstrzygniętą
Rozstrzygnięte
postępowania
33 136
Nierozstrzygnięte
postępowania
16 617
Szacowana ilość
nierozstrzygnięte części
21724
Spośród wszystkich opublikowanych w 2017 roku postępowań, rozstrzygnięto 33 136 co stanowiło 66,60% ich liczby. Nierozstrzygnięto 16 617 przetargów opublikowanych w tym roku. Szacunkowo nierozstrzygnięto 21 724 części przetargów co stanowi 33,40% wszystkich opublikowanych cześci.
Konkurencyjność postępowań
18505 przetargów / części z tylko jedną ofertą

Śr. ilość ofert
2,83

Przetargi z 2+ ofertami
31441

Ofert odrzuconych
12044 8,48%
Tylko jedną ofertę złożono w 18505 przetargach (części) co stanowi 36,91% wszystkich rozstrzygniętych cześci postępowań. Części, w których złożono więcej niż jedną ofertę było 31441 co stanowiło 63,09% wszystkich części przetargów. Średnia ilość ofert to 2,83 oferty na część.
Rodzaj zamówienia
Najczęściej wybierany rodzaj zamówienia
Dostawy
1,32%
Usługi
2,12%
Roboty budowlane
96,56%
Dostawy
657
Usługi
1 054
Roboty Budowlane
48 042
Przeważającym rodzajem zamówień w tej branży są roboty budowlane (48042 ogłoszeń), które stanowią 96,56% ogłoszonych przetargów. Pozsotałe rodzaje ogłoszonych przetargów stanowią odpowiednio usługi (1054 / 2,12%) oraz dostawy (657 / 1,32%).
Tryb postępowania
Najczęściej stosowane tryby postępowania
PN
49391
WR
176
PO
84
NO
6
ZC
30
DK
8
LE
55
NZ
2
NB
1
Najczęściej stosowany tryb postępowania w tej branży to Przetarg nieograniczony (49391 ogłoszeń) stanowiący 99,27% wszystkich ogłoszeń.
Wadium
Ilość postępowań ogłoszonych z wadium
Śr. wartość wadium
278 217
Śr. % wartości wadium
9,02%
Ilość z wadium
27330
Zamawiający zastosowali zabezpieczenie w postaci wadium dla 27330 przetargów spośród 49753 ogłoszeń, co stanowiło dokładnie 54,93% wszystkich ogłoszeń. Średnia wartość wadium wyniosła 278 216,68 zł na każdy przetarg lub część przetargu.
Średni czas na złożenie oferty
Na podstawie pierwszego terminu składania ofert
18 dni
BZP
17 dni
TED
37 dni
Termin od 1-8 dni
0,80%
Średnio wykonawcy mają 18 dni na złożenie oferty. W zależności od wielkości przetargu, czas na złożenie oferty jest różny. W BZP jest to średnio 17 dni natomiast w TED (większe postepowania) wykonawcy mają średnio 37 dni na składanie ofert. Przetargów w których czas na złożenie ofert jest ekstremalnie krótki (1-8 dni) jest łącznie 397 przetargów co stanowi 0,80% wszystkich ogłoszonych postępowań.
Średni czas trwania postępowania
Czas od terminu składania ofert do udzielenia zamówienia
108 dni
BZP
108 dni
TED
98 dni
Udzielenie do 14 dni
7,80%
Średni czas postępowania w tej branży liczony od ostatniego terminu składania ofert (po przesunięciach) wynosi 108 dni. Bardzo krótkich postępowań, dla których opublikowano wynik w terminie do 14 dni od terminu składania ofert było łącznie 3911 co stanowi 7,80% wszystkich wyników.
Finansowanie z Unii Europejskiej
Ilość ogłoszonych postępowań finansowanych ze środków Unii Europejskiej
13,89%
BZP
5830
TED
1081
RAZEM
6911
We wskazanym okresie ogłoszono łącznie 6911 przetargi, które oznaczono jako finansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi 13,89% wszystkich ogłoszeń tej branży.
Pracochłonność przygotowania oferty
Wskaźniki określające wstępną pracochłonność przygotowani oferty
wysoka
Śr. ilość poświadczeń
6 dokumenty
Śr. długość opisu
3 126 znaków
Śr. długość warunków
4 450 znaków
W porównaniu do wszystkich branż rynku zamówień publicznych pracochłonność i czas niezbędny do przygotowania oferty w tej branży jest wysoki. Średnio, oprócz standardowych dokumentów wymaga się od wykonawców przedłożenia 6 dodatkowe dokumenty. Średnio długość opisu przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu liczy 2 strony A4 (3126 znaków). Średnio długość warunków przystąpienia w ogłoszeniu liczy 3 strony A4 (4450 znaków).
Kryteria oceny ofert
Śr. kryteria pozacenowe nieuwzględniając 100% ceny
ILOŚĆOGŁOSZEŃ 93% WAGAKRYTERIÓW 39% ILOŚĆKRYTERIÓW 2,31
Ilość z pozacenowymi
46 061
Śr. waga kryt. ceny
64%
Śr. ilość kryteriów
2,21
W 3 692 ogłoszonych przetargach jedynym kryterium oceny była cena co stanowi 7% ogłoszeń. Średnia waga kryteriów ceny we wszystkich ogłoszeniach uwzględniając także postępowania w których kryterium jest wyłącznie cena wynosi 64%. Dla 46061 przetargów (postępowania w których były kryteria pozacenowe), waga kryteriów ceny wyniosła średnio 61%. W przypadku kryteriów pozacenowych zamawiający zazwyczaj stosują 1 kryterium pozacenowe.
Uczestnicy rynku
Zamawiający vs Wykonawcy

 25%
7447
zamawiających
 

 75%
21302
wykonawców
 
Zamawiający
7447
Wykonawcy
21302
RAZEM
28749
Rozpoznano łącznie 28749 różnych podmiotów uczestniczących w tej branży rynku zamówień publciznych, z czego 7447 to zamawiający stanowiący 25% tych podmiotów a 21302 to wykonawcy, którzy stanową grupę 75%.